با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Sepah
صفحه اول > معرفی تسهيلات و وام ها > بانک سپه >
تسهیلات اجاره بشـرط تملیـک
مقدمه :

عقد اجاره ایست که درآن شرط می شود مستاجر درپایان مدت اجاره درصورت عمل به شرایط مندرج درقرارداد عین مستاجره را مالک گردد. مال الاجاره عبارت است از (قیمت تمام شده – پیش دریافت ) + سود بانک که بصورت مساوی یا نامساوی در سر رسیدهای معین پرداخت می گردد . ضمنا“ اجاره بشرط تملیک اموالی که عمر مفید آن از دو سال کمتر باشد مجاز نمی باشد.

  شرایط و ضوابط :

1-بررسی شهرت متقاضی , سابقه کار, وضعیت مالی و امکانات پرداخت 2-در صورتیکه اموال مورد تقاضا ماشین آلات و تاسیسات باشد رسیدگی از لحاظ مدیریت و دارا بودن امکانات و یا دستگاههای مورد نیاز تکمیلی 3-تعهد مشتری مبنی بر استفاده از اموال مورد اجاره بشرط تملیک 4-قبول مسئولیت انتخاب, تحویل , محل نصب و راه اندازی اموال مورد اجاره و کلیه امور اجرایی دراین رابطه چنانچه اموال اجاره بشرط تملیک ملکی باشد مشتری بایستی ماشین آلات و تاسیسات مورد نیاز جهت راه اندازی محل فعالیت را داشته باشد. 5-مورد استفاده قرار دادن اموال اجاره بشرط تملیک بایستی توجیه اقتصادی داشته باشد 6-تعهد مشتری مبنی بر پرداخت هر گونه هزینه تعمیرات و سایر هزینه ها و پرداخت مالیاتها و عوارض متعلقه در طول مدت اجاره 7-تغییر شکل , تغییر محل یا هر نوع تغییر در اموال مورد اجاره بایستی با نظر بانک باشد 8-تعهد مشتری بر حفظ و نگهداری اموال مورد اجاره بشرط تملیک و بهره برداری صحیح از آن 9-عدم واگذاری عین یا منافع مال مورداجاره به اشخاص دیگراز طریق اجاره یا تحت هر عنوان دیگر 10-اخذ مجوزهای لازم از مقامات و مراجع ذیصلاح 11-بیمه نمودن مورد اجاره بشرط تملیک بنام بانک تا پایان مدت اجاره به هزینه خود 12-اگر مال الاجاره ملک باشد باید به قیمت منطقه ای در دفاتر اسناد رسمی به بانک منتقل و به صورت اجاره عادی در اختیار مشتری قرار داده شود.

  مدارک مورد نیاز :

1-تکمیل فرم درخواست 2-مدارک احراز هویت متقاضی ( در رابطه با اشخاص حقیقی شناسنامه و در مورد اشخاص حقوقی اساسنامه, شرکت نامه , آگهی تاسیس و آخرین روزنامه رسمی) 3-مستندات محل کارخانه یا محل اجرای طرح (اعم از ملکی یا استیجاری) و لیست ماشین آلات و تجهیزات موجود 4-مجوز فعالیت 5-صورتهای مالی 6-مدارک مربوط به نوع و بهای اموال مورد معامله , کاربرد مورد اجاره و محل تهیه آن 7-چنانچه مورد معامله ملک باشد اسناد مالکیت , پایان کار , آدرس و کروکی و فیش آب و برق جهت انجام ارزیابی 8-اخذ وثائق معتبر و مورد تائید بانک ( در مورد ماشین آلات)


تبليغات