با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Sepah
صفحه اول > معرفی تسهيلات و وام ها > بانک سپه >
اعتبار در حساب جاری (مضاربه مطلق)
مقدمه : مضاربه مطلق عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین (بانک) عهده دار تامین سرمایه میگردد بطوریکه طرف دیگر(عامل) با آن سرمایه معاملات تجاری مختلف و متعدد انجام داده و در سود حاصل از معاملات هر دو طرف شریک باشند.   شرایط و ضوابط : 1- بررسی اهلیت , شهرت و طرز پرداخت , سابقه کار, مراودات مشتری, وضعیت مالی و تعهدات نزد سایر بانکها و بانک سپه و حصول اطمینان از برگشت اصل و سود مورد انتظار بانک و تصویب تسهیلات با رعایت سقف فردی و 2-حدود اختیارات توسط مرجع تصمیم گیری 3-افتتاح حسابجاری اعتباری با اخذ استعلام از بانک مرکزی و رعایت ضوابط کلی افتتاح حسابجاری 4-انعقاد قرارداد با عامل و عنداللزوم امضاء قرارداد توسط ضامنین 5-حداقل مبلغ چک جهت استفاده از تسهیلات یاد شده یک میلیون ریال می باشد و بانک در قبال پرداخت چکهای با مبالغ کمتر از مبلغ فوق تعهدی ندارد. 6-حداکثر زمان برگشت و تسویه کل سرمایه مضاربه پایان مدت قرارداد می باشد و عامل می تواند در طول مدت قرارداد کرارا“ تا سقف تعیین شده اعتبار , بدون ارائه فاکتور معاملات متعدد انجام دهد. 7-هر گونه وجوه واریزی به حسابجاری اعتباری تا قبل از سررسید قرارداد مبین تسویه بخشی از تسهیلات مضاربه قلمداد شده وبرمبنای وجوه واریز شده وبه نسبتهای توافق شده قبلی ,‌تسویه حساب سود انجام میگیرد . بدیهی است تسویه حساب نهایی در سررسید قرارداد انجام خواهد پذیرفت.   مدارک مورد نیاز : 1-تکمیل فرم درخواست 2-مدارک احراز هویت متقاضی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی (برای اشخاص حقیقی شناسنامه وجهت اشخاص حقوقی اساسنامه , شرکتنامه, آگهی تاسیس وآخرین روزنامه رسمی ) 3- پیش بینی اخذ تسهیلات در اساسنامه لحاظ شده باشد. 4- مجوز کسب (پروانه کسب یا کارت بازرگانی) 5-مستندات مالکیت محل فعالیت (اعم از ملکی یا استیجاری) 6-صورتهای مالی (اشخاص حقوقی بایستی صورتهای مالی را که شامل ترازنامه و صورتحساب عملکرد و سود و زیان می باشد ارائه دهند.) 7-وثائق معتبرومورد تایید بانک (در صورت ارائه وثیقه ملکی بیمه نامه بنفع بانک صادر شود)

تبليغات