با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Sepah

مقدمه :

جـعــالــه تسهیلاتی است که بانک برای تعمیرات منازل عایت ضوابط ومقررات و دستورالعملهای لازم پرداخت می کند.

  شرایط و ضوابط :

1-بررسی اهلیت , حسن شهرت و طرز پرداخت , سابقه کار و مراودات مشتری , وضعیت مالی , تعهدات نزد سایر بانکها و بانک سپه 2-متقاضی باید مالک بوده و ملک مورد نظردرمحدوده فعالیت شعبه باشد کسانیکه حداقل معادل 10% تسهیلات جعاله درخواستی به مدت سه ماه بصورت مختلف سپرده گذاری نموده یا نمایند دراستفاده از تسهیلات جعاله دارای اولویت خواهندبود. 3-کارمزد ارزیابی جهت برآورد هزینه تعمیرات طبق تعرفه

  مدارک مورد نیاز :

1-تکمیل فرم درخواست 2-مدارک احراز هویت , اشتغال بکار و درآمد متقاضی و ضامنین 3-تصویرسند مالکیت پس ازمطابقت با اصل سندو تائید آن و درصورت عدم سند ثبتی قولنامه (تائید اصالت قولنامه و سکونت مالک در محل فوق ) و فیش آب یا برق یا تلفن 4- اخذ مدارک مورد لزوم از متقاضی و یا ضامن معتبرمبنی برمشخص شدن منابع درآمدی آنان


تبليغات