با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Sepah

مقدمه :

عقدیست که به موجب آن بانک (بعنوان قرض دهنده) مبلغ معینی را طبق شرایط مقرر در دستورالعمل به اشخاص (بعنوان قرض گیرنده) به قرض واگذارنماید.

  شرایط و ضوابط :

1-حصول اطمینان از صلاحیت متقاضی ونیاز وی 2-نداشتن بدهی قرض الحسنه مشتری به سایربانکها و سایر شعب بانک سپه 3-کارمزد متعلقه به قرض الحسنه طبق تعرفه عمومی بانک در فروردین ماه هر سال نسبت به مانده بدهی اخذ خواهد شد 4- کارمزد قرض الحسنه در حال حاضر چهار درصد در سال بوده که به نسبت مانده ابتدای هر سال در اول سال نقدا دریافت میشود . 5- مدت باز پرداخت قر ض الحسنه رفع احتیاجات ضروری حداکثر سه سال وبه اقساط ماهانه میباشد . 6- سقف تسهیلات قرض الحسنه برای ازدواج و تهیه جهیزیه برای هریک زوجین سه میلیون ریال و برای سایر موارد دو میلیون ریالی میباشد . 7- در صورتیکه اقساط با تاخیر وصول شود جریمه تاخیر با نرخ 12 درصد محاسبه و اخذ میشود .

  مدارک مورد نیاز :

1-تکمیل فرم درخواست قرض الحسنه 2-مدارک احراز هویت و اشتغال و درآمد متقاضی و ضامنین 3-تامین کافی (ضامن مورد قبول ) 3-درموردتامین هزینه های ازدواج و تهیه جهیزیه فتوکپی یا رونوشت سند ازدواج (به مزدوجین همان سال و سال قبل پرداخت می شود) 4-بابت تامین مسکن , اجاره نامه 5-بابت تعمیر مسکن , سند مالکیت متقاضی 6-بابت هزینه درمان , صورتحساب مراکز درمانی که از تاریخ صدور آن بیش از دو ماه نگذشته باشد 7-بابت هزینه تحصیل , معرفی نامه از دانشگاه و تصویر کارت دانشجویی


تبليغات