با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Sepah

مقدمه :

درآمیختن سهم الشرکه نقدی ویا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع بمنظور انتفاع ، طبق قرارداد. ضمناً مشارکت مدنی در زمینه خرید و فروش داخلی , واردات کالا, صادرات کالا, احداث ساختمان پرداخت می گردد.

  شرایط و ضوابط :

بررسی اهلیت , حسن شهرت وطرزپرداخت , سابقه کار, مراودات مشتری , وضعیت مالی , تعهدات نزد سایر بانکها وبانک سپه وحصول اطمینان از برگشت اصل وسود مورد انتظار بانک .

  مدارک مورد نیاز :

-مدارک موردنیاز برای اشخاص حقیقی :( مشارکت بازرگانی داخلی وواردات ) 1-تکمیل فرم درخواست 2-مجوز اشتغال (جوازکسب ، کارت بازرگانی ) 3-پیش فاکتور خرید کالای مورد معامله 4-کالای مورد معامله سهل البیع باشد ومورد مصرف عام بوده وسریع الفساد وتجملی وغیرضروری نباشد مدارک مربوط به مالکیت محل فعالیت (اعم از ملکی یا استیجاری) 5- شناسنامه متقاضی 6-وثیقه مورد تایید بانک یا معرفی ضامن معتبر 7-در رابطه با تسهیلات مشارکت وارداتی باید گشایش اعتبار درشعبه اعطاء کننده تسهیلات انجام شده باشدوپروفرما جایگزین پیش فاکتور خواهدبود) - مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی : (مشارکت بازرگانی داخلی وواردات ) 1-تکمیل فرم درخواست 2-اساسنامه ، شرکت نامه ، آگهی تاسیس وآخرین روزنامه رسمی 3-پیش بینی اخذ تسهیلات دراساسنامه لحاظ شده باشد . 4-وثیقه مورد تایید بانک یا ضامن معتبر 5-پیش فاکتور خرید کالای مورد معامله (کالای مورد معامله باید سهل البیع و مورد مصرف عام باشد و سریع الفساد , تجملی و غیرضروری نباشد) 6-شناسنامه مدیران 7-آخرین صورتهای مالی شرکتها شامل ترازنامه و صورت عملکرد سود و زیان 8-بیمه نامه وثائق و کالای موردمعامله -مضافا“ اینکه حداکثرسهم الشرکه بانک درشرکتهای مدنی 80% سرمایه خواهدبود. -دررابطه با تسهیلات مشارکت وارداتی باید گشایش اعتباردرشعبه اعطاء تسهیلات انجام شده باشدوپروفرما جایگزین پیش فاکتورخواهد بود .


تبليغات