با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Sepah
صفحه اول > معرفی تسهيلات و وام ها > بانک سپه >
مشارکت مدنی تعاونیهای مسکن

شرایط و ضوابط :

1-بررسی اهلیت , حسن شهرت و طرز پرداخت , سابقه کار و مراودات مشتری , وضعیت مالی , تعهدات نزد سایر بانکها و بانک سپه 2-دارا بودن کلیه مدارک و مجوزهای لازم

  مدارک مورد نیاز :

1-تقاضای کتبی در خصوص دریافت تسهیلات و تکمیل فرم درخواست 2-اساسنامه تائید شده از طرف وزارت تعاون 3-ارائه معرفی نامه اخذ تسهیلات از وزارت تعاون 4-ارائه تائیدیه مدیران شرکت تعاونی توسط مدیریت تامین مسکن واحد مربوطه (مربوط به تعاونیهای نیروهای مسلح) 5-آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی و آگهی تغییرات 6-تائیدیه مدیران و دارندگان حق امضاء توسط وزارت تعاون کشور 7-اسناد مربوط به زمین , قرارداد زمین , سند مالکیت و غیره 8-پروانه ساختمانی و نقشه های ساختمانی تائید شده توسط شهرداری 9-قرارداد مهندس ناظر و قرارداد پیمانکار 10-برآورد هزینه های ساختمان توسط پیمانکار که به تائید مهندس ناظر برسد 11-قراردادهای آب, برق, گاز و غیره 12-ارائه آخرین تراز آزمایشی شرکت که مشخص کننده ارقام هزینه های انجام شده و نحوه تامین منابع مالی آن باشد 13-معرفی افراد واجد شرایط و تعیین میزان حقوق و مزایای مستمر هر عضو 14-تصویر شناسنامه و فیش حقوقی اعضاء واجد شرایط اعطاء تسهیلات 15-ارائه صورتمجلس تفکیکی ثبتی در مرحله انعقاد قرارداد مشارکت مدنی 16-صورتجلسه مجمع عمومی که حاکی از تجویز مشارکت شرکت با بانک باشد (در صورتی که این موضوع در اساسنامه شرکت پیش بینی شده باشد) 17-صورتجلسه هیات مدیره شرکت تعاونی در ارتباط با دریافت تسهیلات و معرفی امضاهای مجاز به منظور امضاء ذیل قرارداد 18-گواهی عدم خلاف معتبر


تبليغات