با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Sepah

مقدمه :

عقدی است که به موجب آن بانک عهده دار تامین سرمایه (نقدی) مشتری می باشد تا مشتری با آن تجارت نموده و درسودحاصله هردوطرف شریک باشند. ضمناً مضاربه در امر واردات یا بخش خصوصی و شرکتهای تعاونی تهیه و توزیع مجاز نمی باشد. در صورتی که مشتری قبل از سررسید موفق به فروش کالای مورد معامله و تسویه و واریز مبلغ قرارداد گردد مشمول تخفیف در سهم سود بانک نمی گردد.

  شرایط و ضوابط :

بررسی اهلیت , حسن شهرت وطرزپرداخت , سابقه کار, مراودات مشتری , وضعیت مالی , تعهدات نزد سایر بانکها وبانک سپه وحصول اطمینان از برگشت اصل وسود مورد انتظار بانک .

  مدارک مورد نیاز :

مدارک موردنیاز برای اشخاص حقیقی : 1-تکمیل فرم درخواست 2-مجوز اشتغال (جوازکسب ، کارت بازرگانی ) 3-پیش فاکتور خرید کالای مورد معامله (کالای مورد معامله باید سهل البیع ومورد مصرف عام باشد وسریع الفساد , تجملی وغیرضروری نباشد ) 4-مدارک مربوط به مالکیت محل فعالیت (اعم از ملکی یا استیجاری ) 5-شناسنامه متقاضی 6-وثیقه یا معرفی ضامن معتبر ومورد تایید بانک 7-بیمه نمودن وثائق وکالای مورد معامله -مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی : 1-اساسنامه ، شرکت نامه ، آگهی تاسیس ،آخرین روزنامه رسمی 2-پیش بینی اخذ تسهیلات دراساسنامه لحاظ شده باشد . 3-پیش فاکتور خرید کالای مورد معامله (کالای مورد معامله باید سهل البیع و مورد مصرف عام باشد و سریع الفساد , تجملی و غیرضروری نباشد) 4- شناسنامه مدیران 5-مدارک مربوط به مالکیت محل فعالیت (اعم از ملکی یااستیجاری ) 6-آخرین صورتهای مالی شرکتها شامل ترازنامه و صورت عملکرد سود و زیان 7-وثیقه یا ضامن معتبر ومورد تایید بانک 8-بیمه نامه وثائق و کالای موردمعامله


تبليغات