با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Saman

مضاربه

مضاربه عقدي است دوطرفه که براساس قرارداد، يکي از طرفين (مالک يا سرمايه گذار ) عهده دار تامين سرمايه مي گردد، با قيد اينکه طرف ديگر ( عامل) با آن تجارت نموده و کليه امور لازم جهت اجراي عمليات مضاربه را انجام و در سود حاصله، هردو طرف شريک باشند.
بانک سامان مي تواند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور بازرگاني ( داخلي، واردات و صادرات) به عنوان مالک يا سرمايه گذار، سرمايه نقدي لازم را در اختيار متقاضي واجد شرايط به عنوان عامل اعم از شخص حقيقي يا حقوقي قرار دهد. اين سرمايه مي تواند به صورت يک جا و يا برحسب نياز به تدريج در اختيار استفاده کننده از تسهيلات (عامل) قرار گيرد.
سرمايه مضاربه براساس قيمت خريد کالاي موضوع مضاربه و هزينه هاي قابل قبول مترتب برآن تعيين مي گردد.
مدت قرارداد مضاربه متناسب با يک دوره خريد و فروش و حداکثر شش ماه از زمان انعقاد تا تسويه کامل تسهيلات مزبورمي باشد. لازم به ذکر است مدت قرارداد مضاربه قابل تمديد نبوده +و بانک ها در امر واردات مجاز به انعقاد قرارداد مضاربه با بخش خصوصي نمي باشند.

مدارک مورد نياز

 استفاده از تسهيلات مضاربه از طريق بانک سامان براي اشخاص حقيقي با ارائه درخواست کتبي، پروانه کسب و مجوزهاي صنفي معتبر مربوط به فعاليت متقاضي، اصل و تصوير شناسنامه به همراه کپي سند مالکيت يا اجاره نامه محل کسب امکان پذير مي باشد.

مراحل انجام کار:
1. دريافت درخواست متقاضي به همراه مدارک مورد نياز
2. بررسي درخواست متقاضي و در صورت تائيد درخواست و تصويب اعتبار لازم براساس اختيارات  تفويضي  هريک از  شعب بانک
3. انعقاد قرارداد مضاربه با استفاده از طرح قراردادهاي ذيربط
4. اخذ وثايق و تضمينات مستقل از قرارداد
5. پرداخت تسهيلات مورد نظر (پرداخت سرمايه مضاربه)
6. بيمه کالاي مورد مضاربه
7. ثبت عمليات

 


صفحات مرتبط با بانک سامان در قسمت معرفی تسهيلات و وام ها
● کارت اعتباري
● مشارکت مدني
تبليغات