با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Saman

از جمله عقود موثر به منظور ايجاد تسهيلات لازم در جهت پيشرفت و توسعه فعاليتهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي عقد مشارکت مدني مي باشد.

مشارکت مدني عبارتست از درآميختن سهم الشرکه نقدي و يا غير نقدي متعلق به اشخاص حقيقي و يا حقوقي متعدد به نحو مشاع، به منظور انتفاع طبق قرارداد.

اشخاص حقيقي و حقوقي در اين موارد مي توانند از تسهيلات مشارکت مدني در موارد زير استفاده نمايند:

1. توليد و فروش محصول

2. واردات ماشين آلات، مواد اوليه و ابزار کار و لوازم يدکي

3. واردات کالا به قصد فروش

4. صادرات کالا

5. بازرگاني داخلي

6. احداث مسکن انفرادي و انبوه سازي و احداث ساختمان و ابنيه واحدهاي توليدي

7. امورخدماتي

براي انجام معامله مشارکت مدني، مي بايست موضوع مشارکت، سرمايه لازم براي امر مشارکت، بهاي کالا و هزينه هاي تقريبي، وثائق مربوطه، قيمت و نحوه فروش کالاي مشارکتي و در پايان نسبت سهم سود بانک و متقاضي مشخص گردد.

مدت اين قرارداد با توجه به اقتضاي فعاليت موضوع قرارداد و به تشخيص مراجع بانک و موافقت شريک در ابتداي قرارداد معين مي شود. لازم به ذکر است حداکثر مشارکت و سهم الشرکه بانک در هر قرارداد مشارکت مدني در بخش هاي مختلف اقتصادي معادل هشتاد درصد کل سرمايه مشارکت مي باشد.

مدارک مورد نياز
_ درخواست کتبي مشتري به همراه:

  •  در مورد اشخاص حقيقي: اصل و تصوير شناسنامه به همراه مجوز فعاليت
  •  در مورد اشخاص حقوقي: اساسنامه، شرکت نامه، آگهي روزنامه رسمي و آخرين تغييرات روزنامه رسمي

_ ساير مدارک و مستندات مستدل مربوط به انجام معامله و سرمايه گذاري موضوع مشارکت که براساس نظر مرجع تصويب کننده اعتبار ضروري بوده و وقوع مشارکت را اثبات مي نمايد.

مراحل انجام کار:
1. ارائه درخواست کتبي استفاده از تسهيلات مشارکت مدني

2. بررسي عمليات موضوع مشارکت و حصول اطمينان از اينکه اصل سهم الشرکه و سود مورد انتظار ناشي از مشارکت مدني، در طول مدت قرارداد قابل برگشت و مشارکت مزبور قابل تسويه مي باشد.

3. انعقاد قرارداد مشارکت مدني و واريز سهم الشرکه به حساب مشترک مشارکت مدني

4. نظارت و کنترل حين اجراي قرارداد مشارکت مدني

5. تسويه و اتمام موضوع مشارکت

صفحات مرتبط با بانک سامان در قسمت معرفی تسهيلات و وام ها
● مضاربه
● کارت اعتباري
تبليغات