با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Refah
عقد مضاربه به قراردادی اطلاق می‌شود که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می‌گردد، با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله، هر دو طرف شریک باشند. بانک بعنوان مالک، سرمایه نقدی را در اختیار عامل اعم از شخص حقیقی یا حقوقی قرار می‌دهد مدت قرارداد حداکثر یکسال از زمان انعقاد تا تسویه کامل موضوع قرارداد می‌باشد.

الف- مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی:
- تصویر کلیه صفحات شناسنامه متقاضی
- تصویر کارت ملی متقاضی
- تصویر مجوز فعالیت
- تصویرسند ما‌لکیت یا سرقفلی یا اجاره نامه محل کسب.
- تصویر کامل اسناد مالکیت اموال غیر منقول، منقول، سهام شرکتها،‌ اوراق مشارکت و غیره
- چند نمونه از فاکتورهای خرید و فروش قبلی عامل ( مشتری) به منظور مشخص شدن نوع فعالیت و سود فروش مشارالیه
- تصاویر اسناد مالکیت (وثایق)‌در مواردی که تسهیلات در قبال وثیقه ملکی اعطاء می‌گردد.
- تصاویر سایر مدارک ارائه شده توسط مشتری که به نحوی در امر مضاربه با خرید و فروش کالا موثر است.
- فاکتور خرید کالا به میزان درخواست کتبی
- چند نمونه از فاکتورهای خرید و فروش قبلی عامل
- تصویر شناسنامه و کارت ملی ضامن یا ضامنین
- مجوز فعالیت و مدارک محل فعالیت (ضامن یا ضامنین)

ب- مدارک مورد نیاز اشخاص حقوقی:
- تصاویر اساسنامه، شرکت نامه، آگهی های روزنامه رسمی در ارتباط با تاسیس شرکت، آخرین تغییرات اساسنامه و مدیران و تصویرکلیه صفحات شناسنامه ملی وکارت ملی مدیران .
- تصویر مجوز فعالیت
- تصویرسند ما‌لکیت یا سرقفلی یا اجاره نامه محل شرکت.
- تصویر کامل اسناد مالکیت اموال غیرمنقول، منقول، سهام شرکتها،‌ اوراق مشارکت و غیره
- ترازنامه دو سال آخر فعالیت شرکت ( صورت‌های مالی که به تأیید حسابرسان رسیده باشد در صورت شمول)
- تصاویر اسناد مالکیت وثائق در مواردی که تسهیلات در قبال وثیقه ملکی اعطاء می‌گردد.
- ارائه مدارک ضامنین اعم ازمدارک شرکتی شامل موارد بالا
- مجوز فعالیت ضامنین
- مدارک محل فعالیت ضامنین
- ترازنامه دو سال آخر فعالیت شرکت
- تصویر کامل اسناد مالکیت اموال غیر منقول-منقول-سهام شرکت‌ها، اوراق مشارکت و... .

تبليغات