با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي بانک ها و موسسات مالي

Bank Refah
●آقاي دکتر پیمان نوری       رئیس هیات مدیره ومدیر عامل    
●آقاي رضا معمار اصفهانی    عضو هیات مدیره
●آقاي هادی اخلاقی فیض آثار      عضو هیات مدیره
●آقاي منوچهر زمانی فریز هندی         عضو هیات مدیره


صفحات مرتبط با بانک رفاه در قسمت معرفي بانک ها و موسسات مالي
● بانک رفاه در یک نگاه
● نمودار سازماني
تبليغات