با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Tose'e Saderat

تسهيلات ريالي قبل از صدور كالا

تسهيلات قبل از صدور به آن دسته از صادركنندگاني كه جهت خريد، جمع ‏آوري، بسته‏ بندي و يا تهيه مواد اوليه و ساير هزينه ‏هاي قبل از صدور كالا نياز به تأمين مالي داشته باشند اعطا مي‏گردد.

مبلغ تسهيلات:
مبلغ تسهيلات پرداختي متناسب خواهد بود با:
ـ مبلغ اعتباراسنادي صادراتي ارائه شده به بانك (حداكثر تا 90% هم ارز ريالي مبلغ اعتباراسنادي)
ـ مبلغ قرارداد منعقده با خريدار كالا در خارج از كشور، (حداكثر تا 70% هم ارز ريالي مبلغ قرارداد)
ـ مبلغ مشاركت بانك در طرحهاي توليدي صادراتي پس از انجام بررسي‏هاي مالي، اقتصادي و فني و برآورد دقيق نياز مالي طرح توسط بانك (حداكثر تا 60% مبلغ سرمايه‏گذاري).

مدت بازپرداخت تسهيلات:
ـ مدت بازپرداخت تسهيلات صادرات تابع قرارداد منعقده بين بانك و مشتري و به شرح ذيل مي‏باشد:
ـ كالاهاي توليدي و كشاورزي حداكثر 1 سال
ـ كالاهاي واسطه اي حداكثر 18 ماه
ـ ماشين آلات و تجهيزات حداكثر 4 سال
ـ خدمات فني و مهندسي حداكثر 5 سال

نرخ سود تسهيلات:
نرخ سود تسهيلات  اعطايي توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود و در حال حاضر براي فعاليتهاي توليدي صادراتي 12 درصد در سال مي‏باشد.

وثايق:
براي حفظ منافع بانك و حسن اجراي قرارداد، يك يا تركيبي از وثايق زير بنا به تشخيص بانك، اخذ خواهد شد:
1ـ اسناد قابل وصول
2ـ تضمين بانكي و اعتبارات اسنادي معتبر بانكهاي خارجي به نفع متقاضي ايراني
3ـ سپرده ارزي و يا ريالي
4ـ ضمانت نامه صندوق ضمانت صادرات ايران و يا شركتهاي بيمه معتبر داخلي و خارجي
5ـ وثيقه ملكي ارزنده شهري و سهل ‏البيع
6ـ سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس
7ـ سفته معتبر
8ـ هر نوع تضمين ديگري كه براي بانك قابل قبول باشد.

نحوه اعطاي تسهيلات:
تسهيلات بانك در قالب يكي از عقود اسلامي به متقاضي پرداخت خواهد شد و از زمان پرداخت تسهيلات حسب مفاد قرارداد منعقده بانك مجاز خواهد بود كه بنا به تشخيص و مصلحت خود بر نحوه استفاده از تسهيلات پرداختي، نظارتهاي لازم را بعمل آورد.

اعمال نظارت بانك:
از زمان پرداخت تسهيلات حسب مفاد قرارداد منعقده، بانك مجاز خواهد بود كه بنا به تشخيص و مصلحت خود، بر نحوه استفاده از تسهيلات پرداختي نظارتهاي لازم را بعمل آورد.

ارائه مدارك مربوط به صادرات انجام شده: 
استفاده كننده از تسهيلات، مكلف است كه در مدت زمان معيني پس از دريافت تسهيلات كه از طرف بانك تعيين خواهد گرديد، نسبت به ارائه مدارك قطعي صدور كالا، پروانه صادراتي، بارنامه و …) كه بابت آن تسهيلات دريافت نموده است، اقدام نمايد. زمان مذكور حداكثر تا سررسيد قرارداد منعقده در نظر گرفته مي‏شود و در موارد استثنايي كه گردش كار به زمان بيشتري نياز داشته باشد، بانك مي‏تواند با انجام بررسي‏هاي لازم، مهلت مزبور را متناسب با ماهيت كار افزايش دهد.
چنانچه متقاضي در قبال اعتبار اسنادي صادراتي از تسهيلات بانك استفاده نمايد، اين مدت متناسب با سررسيد L/C خواهد بود.
در صورتيكه مدارك فوق‏ الذكر در زمان مقرر به بانك ارائه نشود،‌ براساس بخشنامه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تسهيلات پرداختي 3% بالاي حداقل نرخ سود بخش بازرگاني داخلي تسويه خواهد شد.

بازپرداخت:                              
مبالغ اصل و سود تسهيلات اعطائي بايد حداكثر تا سررسيد يا سررسيدهاي تعيين شده به بانك بازپرداخت شوند.

توضيحات:
ـ بانك توسعه صادرات ايران به منظور حفظ منابع صادركنندگان كالا، تأكيد بر اين دارد كه آنان حتي‏ الامكان صادرات خود را به اتكاي مدارك و اسناد معتبر
بين ‏المللي از قبيل: اعتبارات اسنادي (L/C)، بروات، اسناد وصولي و نظاير آنها انجام دهند تا در صورت بروز اختلاف احتمالي با خريداران، به استناد آن مدارك بتوانند در محاكم بين‏المللي احقاق حق نمايند.
ـ چنانچه متقاضي در قبال اعتباراسنادي صادراتي تقاضاي استفاده از تسهيلات ريالي بانك را داشته باشد، لازم است كه در متن اعتبار نام بانك توسعه صادرات ايران بعنوان ابلاغ كننده و معامله كننده اسناد درج گردد.
ـ براي استفاده از تسهيلات لازم است متقاضي درخواست خود را همراه با شرح فعاليتهاي صادراتي گذشته، برنامه صادراتي آينده، توجيه اقتصادي آن، مبلغ تسهيلات موردنياز و جدول زمان‏بندي استفاده از تسهيلات را به بانك ارائه نمايد.
ـ چنانچه متقاضي بخواهد با ارائه طرحي تقاضاي استفاده از تسهيلات را به بانك تسليم نمايد، لازم است كه بدواً يك نسخه از طرح توجيهي فني، مالي و اقتصادي را به بانك ارائه نمايد.


تسهيلات ريالي پس از صدور كالا

تسهيلات بعد از صدور به آن دسته از صادركنندگاني كه كالاي خود را صادر كرده و جهت تداوم فعاليتهاي خود نياز به تأمين مالي داشته باشند اعطاء مي‏گردد.

مبلغ تسهيلات
مبلغ تسهيلات پرداختي متناسب خواهد بود با:
ـ صادرات براساس اعتباراسنادي صادراتي حداكثر تا 90% هم ارز ريالي اسناد معامله شده.
ـ صادرات بدون گشايش اعتبار اسنادي و در مقابل قرارداد صادراتي معتبر و قابل قبول بانك حداكثر 70 درصد ارزش كالا .

مدت بازپرداخت تسهيلات:
ـ مدت زمان تسهيلات بعد از صدور متناسب با سررسيد دوره بازگشت ارز حاصل از صادرات كالاي مربوطه مي‏باشد.

نرخ سود تسهيلات:
نرخ سود تسهيلات  اعطايي توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود و در حال حاضر براي فعاليتهاي توليدي صادراتي 14 درصد در سال مي‏باشد.

وثايق قابل قبول براي اعطاي تسهيلات:
بانك، براي اعطاي تسهيلات مصوب به متقاضي، بنا به تشخيص، يك يا تركيبي از وثايق زير را بابت تضمين بازپرداخت تسهيلات اخذ مي‏نمايد:
1ـ اسناد قابل وصول
2ـ تضمين بانكي و اعتبارات اسنادي معتبر بانكهاي خارجي به نفع متقاضي ايراني
3ـ سپرده ارزي و ريالي
4ـ ضمانت نامه صندوق ضمانت صادرات ايران و با شركتهاي بيمه معتبر داخلي و خارجي
5ـ وثيقه ملكي ارزنده شهري و سهل‏البيع
6ـ سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس
7ـ سفته معتبر
8ـ هر نوع تضمين ديگري كه براي بانك قابل قبول باشد.

نحوه اعطاي تسهيلات:
تسهيلات بانك در قالب يكي از انواع عقود اسلامي پس از عقد قرارداد و به منظور تداوم فعاليت صادراتي مشتري به وي پرداخت خواهد گرديد.

اعمال نظارت بانك:
بانك پس از انعقاد قرارداد و اعطاي تسهيلات، نظارتهاي لازم جهت حصول اطمينان از حسن جريان كار را معمول خواهد داشت. ضمن آنكه اظهارنامه‏هاي خروجي ارائه شده كه تسهيلات براساس آنها تصويب و بازپرداخت شده‏اند، به عنوان اسناد و مدارك انجام تعهد صادراتي مورد قبول بانك خواهد بود.

بازپرداخت:
مبلغ اصل و سود تسهيلات اعطايي بايد حداكثر تا سررسيد مقرر به بانك پرداخت شوند.

يادآوري مهم:
تسهيلات بعد از صدور منحصراً به آن گروه از متقاضياني كه ارز حاصل از صادرات آنها به بانك توسعه صادرات ايران معرفي و واريز گردد امكان‌پذير خواهد بود.
جريمه عدم صدور شركتهاي توليدي مطابق نرخ بخش صنعت و شركت هاي بازرگاني حداقل نرخ سود بازرگاني اخذ خواهد شد.


تبليغات