با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Tose'e Saderat

بانك توسعه صادرات ايران به منظور توسعه اقتصادي، جهش صادراتي و ايجاد اشتغال در كشور با شرايط ذيل به متقاضيان حقيقي و حقوقي در قالب يكي از عقود قانون عمليات بانكي بدون ربا، تسهيلات ارزي پرداخت مي‌كند.

واجدين شرايط استفاده از تسهيلات :
صادركنندگان كالاهاي غير نفتي، خدمات و توليد‏كنندگان
مجريان طرح‌هاي خود گردان با اولويت طرح‌هاي نيمه‏تمام

كارمزد تعهد :
2/0 درصد در سال، براساس مانده استفاده نشده تسهيلات از روز تصويب تا روز استفاده از تسهيلات

نرخ سود تسهيلات :
نرخ سود مورد انتظار تسهيلات به تشخيص بانك با توجه به نوع ارز و وضعيت اعتباري متقاضي تعيين مي‌گردد.
در حال حاضر نرخ سود تسهيلات ارزي Libor+%2 تا Libor+%6 مي‌باشد.

دوره استفاده از تسهيلات:
حداكثرشش ماه از تاريخ گشايش اعتبار اسنادي براي خريد مواد اوليه و مصرفي
حداكثر دو سال از تاريخ گشايش اعتبار اسنادي براي ورود ماشين آلات و اجراي طرح‌ها
حداكثر دو سال از تاريخ تصويب تسهيلات ارزي براي صدور خدمات

دوره تنفس :
حداكثر 6 ماه پس از استفاده كامل از تسهيلات يا پايان دوره استفاده از تسهيلات ( هركدام كه جلوتر باشد).

دوره باز پرداخت :
شش ماه از پايان دوره تنفس در يك قسط براي خريد مواد اوليه و مصرفي
در چهار قسط مساوي و متوالي شش ماهه (قابل افزايش تا 8 قسط) كه اولين قسط آن بلافاصله پس از انقضاي دوره تنفس براي ورود ماشين‏آلات و اجراي طرح‌ها و صدور خدمات آغاز خواهد شد.

وثايق قابل قبول براي اعطاي تسهيلات:
بانك براي اعطاي تسهيلات ارزي، يك يا تركيبي از وثايق زير را بابت تضمين بازپرداخت تسهيلات اخذ مي‏نمايد:
1- تضمين بانكي و اعتبارات اسنادي معتبر بانك‌هاي خارجي به نفع متقاضي ايراني
2- ضمانتنامه صندوق ضمانت صادرات ايران و يا شركت‌هاي بيمه معتبر داخلي و خارجي
3- وثيقه ملكي ارزنده شهري و سهل البيع
4- محل اجراي طرح با كليه مستحدثات، تأسيسات و ماشين‏آلات
5- سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
6- اسناد قابل وصول
7- صورت وضعيت‌هاي تأئيد شده و بدهي قطعي دستگاه‏هاي اجرايي دولتي به متقاضي همراه تأئيديه ذينفع مبني بر انتقال منافع متضمنه به بانك
8- پروانه بهره‏برداري از معدن
9- سفته معتبر
10- هر نوع تضمين ديگري كه براي بانك قابل قبول باشد

يادآوري:
مبناي محاسبه وثايق ريالي نرخ مرجع در تاريخ تصويب تسهيلات به ميزان اصل و سود و ساير هزينه‏هاي مربوطه خواهد بود.

نحوه مصرف :
از طريق گشايش اعتبار اسنادي و معامله اسناد حمل در وجه فروشنده يا ارايه كننده خدمات (در ارتباط با صدور خدمات فني و مهندسي)
تبصره: در ارتباط با صدور خدمات، استفاده از تسهيلات علاوه بر گشايش اعتبار اسنادي، برداشت به صورت نقدي نيز در مقابل تعهد ارايه اسناد ميسر است.

اعمال نظارت بانك :
بانك از زمان گشايش اعتبار اسنادي تا بازپرداخت آخرين قسط، حسب مفاد قرارداد منعقده بنا به تشخيص و مصلحت خود، مجاز خواهد بود بر نحوه استفاده از تسهيلات پرداختي، نظارت‏هاي لازم براي حصول اطمينان از حسن جريان كار را معمول دارد.

ارايه مدارك مربوط به صادرات انجام شده :
استفاده كننده از تسهيلات به صورت ورود موقت مكلف است كه در مدت زمان معيني پس از دريافت تسهيلات كه از طرف بانك تعيين خواهد گرديد، نسبت به ارايه مدارك قطعي صدور كالا (اظهارنامه‌هاي كالاي خروجي، بارنامه‌ها و غيره) كه بابت انجام آن به دريافت تسهيلات مبادرت ورزيده است اقدام نمايد


تبليغات