با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Tose'e Saderat

تسهيلات بانك توسعه صادرات ايران براي گسترش صنعت گردشگري

مقدمه

    بانك توسعه صادرات ايران در راستاي اهداف برنامه هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي دولت و با هدف گسترش صنعت گردشگري ، جذب گردشگر و افزايش درآمد ارزي كشور ، طرح هاي مربوط به توسعه اين صنعت را با شرايط ذيل تأمين مالي مي نمايد :

 شرايط متقاضي :

1- اشخاص حقيقي و حقوقي كه تابعيت جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند .

2- اهليت و توانايي فني و مالي متقاضي براي اجراي طرح مورد نظر به تأييد بانك برسد . 

شرايط طرح :

1-      طرح ارايه شده مي بايست مورد تأييد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور باشد.

2-   گزارش توجيه اقتصادي ، فني و مالي طرح مي بايست توسط يكي از شركت هاي مهندسين مشاور مورد تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه شده و پس از تاييد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به تأييد بانك برسد.

3-      حداكثر سقف تأمين مالي ، هفتاد (70) درصد مبلغ سرمايه گذاري بوده و مابقي آن توسط متقاضي تأمين خواهد شد .

تبصره- در طرح هايي كه با مشاركت سرمايه گذاران ايراني و خارجي انجام مي شود حداكثر مبلغ تأمين مالي معادل 70٪ سهم طرف ايراني خواهد بود .

نوع تسهيلات :

    نوع تسهيلات براساس نيازهاي ارزي و ريالي طرح ارايه شده تعيين خواهد شد .

نرخ سود تسهيلات :

-     نرخ سود تسهيلات ريالي مطابق نرخ سود تسهيلات بخش صنعت و معدن اعمال خواهد شد .

-    نرخ سود تسهيلات ارزي از منابع داخلي بانك با توجه به نوع ارز و وضعيت اعتباري متقاضي تعيين مي گردد . در حال حاضر نرخ سود تسهيلات از محل منابع بانك نرخ Libor شش ماهه به علاوه 2 الي 5 درصد در سال مي باشد.

-    نرخ سود تسهيلات ارزي از منابع حساب ذخيره ارزي CIRR يا لايبور بعلاوه 2٪ خواهد بود .

شرايط پرداخت :

·                         حداكثر مدت تأمين مالي هر طرح شامل دوران ساخت ، راه اندازي و تنفس (حداكثر سه سال) و دوران بهره برداري (حداكثر پنج سال) مجموعاً هشت سال خواهد بود.

·                      بازپرداخت تسهيلات و سود متعلقه به همان ارز پرداختي خواهد بود .

تضمين حسن اجراي تعهدات :

    به منظور حسن اجراي قرارداد ، يك يا تركيبي از وثايق زير بنا به تشخيص بانك اخذ خواهد شد :

1- سپرده مدت دار(ارزي و ريالي) و اوراق مشاركت .

2-  محل اجراي طرح به همراه تأسيسات و مستحدثات منصوبه در آن

3-    ضمانت نامه بانكي و يا بيمه نامه شركتهاي بيمه معتبر داخلي و خارجي .

4-    اموال غيرمنقول ارزنده شهري و سهل البيع

5- سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار .

6-      سفته معتبر

 

يادآوري :

    مبناي محاسبه ارزش وثايق در خصوص تسهيلات ارزي نرخ مرجع در تاريخ انعقاد قرارداد خواهد بود .

مراحل اجرايي :

     براي استفاده از تسهيلات ، متقاضي مي بايست درخواست خود ، همراه با گزارش توجيه اقتصادي، فني و مالي طرح ، مجوزهاي اخذ شده از سازمانهاي ذيربط ، مبلغ تسهيلات ارزي و ريالي مورد نياز، برنامه زمانبندي استفاده از تسهيلات و بازپرداخت آن ، را به يكي از شعب بانك ارائه نمايد .

    بانك پس از بررسي و حصول اطمينان از توجيه اقتصادي ، فني و مالي طرح و رعايت مقررات و اولويت هاي ابلاغي ، نسبت به پرداخت تسهيلات به متقاضي اقدام مي نمايد.

 

اعمال نظارت

     حسب مفاد قراردادهاي منعقده ، بانك مجاز خواهد بود كه بنا به تشخيص و مصلحت خود بر نحوه استفاده از تسهيلات پرداختي و حسن اجراي كار نظارت لازم را به عمل آورده و متقاضي نيز متعهد است در اينخصوص همكاري لازم را با بانك بعمل آورد .

    متقاضيان استفاده از اين تسهيلات جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانند به مديريت اعتبارات و سرمايه گذاري مراجعه نمايند .


تبليغات