با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Pasargad

تعریف

مشاركت مدني عبارت است از در‌آميختن سهم شراكت نقدي يا غير نقدي متعلق به اشخاص حقيقي و يا حقوقي متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع و طبق قرار داد.

شرايط تسهيلات

 • بانك موظف است قبل از اقدام به قرار داد عملیات موضوع مشارکت را در حد نیاز بررسی و اطمینان حاصل کند که اصل مال شراکت و سود مورد انتظار ناشی از مشارکت مدنی در طول مدت قرار داد قابل برگشت و مشارکت قابل تسویه باشد.
 • بانك مكلف است در قرارداد نحوه تسويه مشاركت را قيد نمايد.
 • دوره مشاركت مدني ۱ سال ميباشد و در مواردي تا ۳ سال قابل تمديد مي‌باشد.
 • حداكثر مشاركت بانك در هر شركت مدنی ۸۰% کل سرمایه هرشرکت مدنی تعیین می شود.

 

نرخ سود :نوع تسهیلات
مدت (ماه) حداقل نرخ سود
مورد انتظار %
مشارکت مدنی تولیدی شش ماه ۲۵%
مشارکت مدنی خرید لوازم و ابزار کار حداکثر ۳۶ ماه ۲۶%
مشارکت مدنی تولیدی با بازپرداخت تدریجی حداکثر ۱۲ ماه ۲۵%
مشارکت مدنی بازسازی ملک
(از ۱۰۰ میلیون ریال تا ۲۰۰ میلیون ریال)
حداکثر ۳۶ ماه ۲۶%

مشارکت مدنی احداث بنا در ملک شریک

حداکثر ۱۲ ماه ۲۶%
مشارکت مدنی (سایر) شش ماه ۲۶%

مدارك لازم:
در مواردي كه متقاضي داراي پرونده عمومي نزد شعبه باشد:

 1. برگ در خواست مشارکت مدنی.
 2. مدارک و مجوزهای لازم در مواردیکه مشارکت مدنی برای اجرای طرح ها و ی امور تولیدی، خدماتی و ساختمانی باشد. مانند مجوز ساختمان سازي، نقشه ساختمان، سند مالكيت و در موارد بازرگاني ارائه جواز كسب سند مالكيت يا اجاره نامه.
 3. صورت مجلس ارزیابی سهم الشرکه غیر نقدی شریک.
 4. فتوکپی اسناد مالکیت وثایق و تضمینات متقاضی (تطبیق با اصل).
 5. آخرین صورت مجلس ارزیابی وثایق و تضمینات معرفی شده متقاضی.
 6. مصوبه مربوط به مشارکت مدنی.
 7. سایر مدارک و مجوزهایی که به اقتضاء نوع معامله به نظر مراجع تصویب کننده و پرداخت کننده تسهیلات اخذ و نگهداری آنها ضروری باشد.

در صورتي كه مشتري فاقد پرونده عمومي نزد بانك باشد:

 1. اطلاعات اخذ شده در مورد متقاضی حسب مورد از طریق اطلاعات اعتباری بانک یا شعبه.
 2. فتوکپی پروانه کسب معتبر در امور بازرگانی و تولیدی و خدماتی.
 3. فتوکپی اسناد مربوط به مالکیت یا سرقفلی یا اجاره نامه معتبر.
 4. شماره حساب جاری متقاضی و تاریخ افتتاح آن.
 5. فتوکپی، کلیه صفحات شناسنامه متقاضی و در مورد اشخاص حقوقی فتوکپی شناسنامه اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل شرکت.
 6. فتوکپی اساسنامه، شرکت نامه روزنامه رسمی حاوی ثبت شرکت و آخرین تغییرات در انتخاب هیات مدیره و مدیر عامل و صاحبان شرکت.
 7. لیست سهامداران عمده و تعداد و درصد سهام متعلق به آنها.
 8. آخرین اظهار نامه مالیاتی شرکت ممهور به اداره دارایی و اقتصادی .

صفحات مرتبط با بانک پاسارگاد در قسمت معرفی تسهيلات و وام ها
● مضاربه
● جعاله
تبليغات