با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Parsian
صفحه اول > معرفی تسهيلات و وام ها > بانک پارسيان >
تسهيلات جهت احداث ساختمان
بانک پارسيان به منظور کمک به سازندگان واحدهاي مسکوني، اعم از انفرادي يا به صورت مجتمع، اقدام به اعطاي تسهيلات مشارکت مدني مي نمايد. مشارکت مدني عبارت است از در آميختن سهم الشرکه نقدي يا غير نقدي متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي متعدد به نحو مشاع و به منظور انتفاع طبق قرارداد. 
شرايط
    شرايط متقاضي
  دارا بودن حسن اعتبار و خوش حسابي در سيستم بانکي کشور
   برخورداري از توان بازپرداخت تسهيلات  

    شرايط تسهيلات
  نرخ: مطابق تعرفه بانک
  مدت: حداکثر 18 ماه، (در صورت تشخيص مسئولين بانک قابل تمديد مي باشد.) 
  مبلغ: با توجه به درخواست مشتري و استراتژي صرف منابع
              حداکثر سرمايه مشارکت بانک در هر پروژه معادل 70 درصد کل سرمايه مشارکت مي باشد.
              سقف تسهيلات اعطايي حداکثر دويست و پنجاه ميليون ريال براي هر واحد مي باشد.
              سرمايه مشارکت منحصراً منابع مالي مورد نياز براي عمليات ساخت مي باشد. بنابراين قيمت زمين، هزينه هاي اداري از قبيل
                وجوه پرداختي براي صدور پروانه و تراکم و هزينه هاي نقشه کشي و غيره جزو سرمايه مشارکت نمي باشد.
              پرداخت سهم الشرکه بانک منوط به هزينه شدن سهم الشرکه شريک خواهد بود و سهم الشرکه بانک حداقل در سه مرحله و با
                نظارت بانک پرداخت خواهد شد. قسط آخر در صورتي پرداخت مي گردد که هزينه باقيمانده حداکثر برابر مبلغ قسط مشارکت
                باشد و با هزينه شدن آن کار به اتمام برسد.

  نرخ:مورد مشارکت با شرايط زير
              ششدانگ، بلا معارض و مفروز بودن زمين يا ملک مورد مشارکت 
              داراي سند مالکيت به نام متقاضي 
               اخذ مجوزهاي لازم براي ساخت و تکميل از مراجع ذيصلاح

  مدارک مورد نياز:
               برگه تقاضاي مشتري حاوي مبلغ و مدت مورد درخواست
                مدارک شناسايي مشتري مشتمل بر شناسنامه و کارت ملي
                تکميل فرم ها و پرسشنامه هاي بانک 

تبليغات