با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Parsian
صفحه اول > معرفی تسهيلات و وام ها > بانک پارسيان >
تسهيلات جهت تامين سرمايه
بانک پارسيان با هدف کمک به شما جهت تامين سرمايه نقدي مبادرت به اعطاي تسهيلات در قالب مضاربه مي نمايد. مضاربه عقدي است که به موجب آن يکي از طرفين (مالک) عهده دار تامين سرمايه نقدي مي گردد، مشروط بر آنکه طرف ديگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله هر دو طرف طبق مفاد قرارداد شريک باشند.  
شرايط
    شرايط متقاضي
  دارا بودن حسن اعتبار و خوش حسابي در سيستم بانکي کشور
   برخورداري از گردش مناسب حساب قرض الحسنه جاري در بانک پارسيان   
   برخورداري از توان بازپرداخت تسهيلات 

    شرايط تسهيلات
  نرخ: مطابق تعرفه بانک
  مدت: حداکثر 1 سال
  مبلغ: با توجه به درخواست مشتري و استراتژي صرف منابع
  سرمايه مضاربه:
              معادل قيمت خريد کالا و هزينه هاي قابل قبول شامل بسته بندي، حمل و نقل، بيمه، انبارداري و ...
  وثايق: مطابق تشخيص مراجع تصويب اعتبار

    مدارک مورد نياز
  اشخاص حقيقي: 
              برگه تقاضاي مشتري حاوي مبلغ و مدت مورد درخواست
              مدارک شناسايي مشتري مشتمل بر اصل و تصوير شناسنامه و کارت ملي
              اصل و تصوير پروانه کسب يا کارت بازرگاني معتبر
              اصل و تصوير اجاره نامه محل فعاليت (در صورت استيجاري بودن محل کار) و تصوير سند مالکيت در صورتي که محل کار متعلق
                به متقاضي باشد.
              مدارک مربوط به وثيقه
              تکميل فرم ها و پرسشنامه هاي بانک

  
اشخاص حقوقي: 
              برگه تقاضاي مشتري حاوي مبلغ و مدت مورد درخواست
              اساسنامه
              آگهي تاسيس و تغييرات
              تصوير کارت بازرگاني يا مجوز فعاليت
              اصل و تصوير اجاره نامه محل فعاليت (در صورت استيجاري بودن محل کار) و تصوير سند مالکيت در صورتي که محل کار متعلق
                به متقاضي باشد.
              صورتهاي مالي تاييد شده و تراز آزمايشي شرکت
              مدارک شناسايي مديران مشتمل بر اصل و تصوير شناسنامه و کارت ملي
              مدارک مربوط به وثيقه
              تکميل فرم ها و پرسشنامه هاي بانک

تبليغات