با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Parsian
صفحه اول > معرفی تسهيلات و وام ها > بانک پارسيان >
تسهيلات جهت تعمير و بازسازي مسکن
بانک پارسيان به منظور کمک به متقاضيان در امر تعمير و بازسازي واحدهاي مسکوني، مبادرت به اعطاي تسهيلات نموده است .
نگراني براي تامين هزينه هاي تعمير و بازسازي مسکن را فراموش کنيد. ما سعي کرده ايم تا بهترين شرايط را براي استفاده از تسهيلات تعمير و بازسازي مسکن براي شما فراهم کنيم.
شرايط
    شرايط متقاضي
  دارا بودن حسن اعتبار و خوش حسابي در سيستم بانکي کشور
   برخورداري از توان بازپرداخت تسهيلات
   حداقل سن 18 سال و حداکثر65 سال

    شرايط تسهيلات
  نرخ: مطابق تعرفه بانک
  مدت: حداکثر 60 ماه
  مبلغ: با توجه به درخواست مشتري و استراتژي صرف منابع
  وثايق:
               سپرده بلند مدت: در قبال 80 در صد سپرده بلند مدت مشروط بر اينکه اصل و سود تسهيلات را پوشش
              دهد و با رعايت مقررات ذيربط مجاز مي باشد.
               ترهين ملک مورد تعمير و بازسازي:
                         - با توجه به تشخيص مسئولين شعبه پرداخت تسهيلات تعمير مسکن مي تواند   درقبال ترهين ملک انجام شود. 
                         - ملک مورد نظر بايد در داخل شهر، مفروز و بلا معارض و ارزنده و سهل البيع 
                         - داراي سند مالکيت به نام متقاضي 
                         -  ملک مورد نظر تا پايان زمان تسهيلات به هزينه مشتري بيمه مي شود.

   مدارک مورد تياز:
               برگه تقاضاي مشتري حاوي مبلغ و مدت مورد درخواست و فهرست هزينه هاي پيش بيني شده  
               مدارک شناسايي مشتري مشتمل بر شناسنامه و کارت ملي
               مدارک درآمد مشتري
               تکميل فرم ها و پرسشنامه هاي بانک

تبليغات