با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Parsian
صفحه اول > معرفی تسهيلات و وام ها > بانک پارسيان >
تسهيلات جهت ماشين آلات، و تجهيزات يا مواد اوليه واحدهاي توليدي و خدماتي
کمک به رونق اقتصادي در بخش هاي توليدي و خدماتي يکي از مهمترين وظايف ما است. در همين راستا بانک پارسيان به منظور خريد ماشين آلات و تجهيزات و مواد اوليه جهت بخش هاي توليدي و خدماتي در قالب عقد مشارکت، تسهيلات اعطا مي کند.  
شرايط
    شرايط متقاضي
  دارا بودن حسن اعتبار و خوش حسابي در سيستم بانکي کشور
   برخورداري از گردش مناسب حساب قرض الحسنه جاري در بانک پارسيان   
   برخورداري از توان بازپرداخت تسهيلات 

    شرايط تسهيلات
  نرخ: مطابق تعرفه بانک
  مدت:
              مواد اوليه: در هر قرارداد يک دوره توليد و حداکثر يکسال
              -ماشين آلات و تجهيزات: حداکثر معادل عمر مفيد ماشين آلات و تجهيزات بر طبق نظر بانک 

  مبلغ: با توجه به درخواست مشتري و استراتژي صرف منابع
  وثايق: مطابق تشخيص مراجع تصويب اعتبار

    مدارک مورد نياز
  اشخاص حقيقي: 
              برگه تقاضاي مشتري حاوي مبلغ و مدت مورد درخواست
              مدارک شناسايي مشتري مشتمل بر اصل و تصوير شناسنامه و کارت ملي
              اصل و تصوير پروانه کسب يا کارت بازرگاني معتبر
              اصل و تصوير اجاره نامه محل فعاليت (در صورت استيجاري بودن محل کار) و تصوير سند مالکيت در صورتي که محل کار متعلق
                به متقاضي باشد.
              مدارک مربوط به وثيقه
              تکميل فرم ها و پرسشنامه هاي بانک

  
اشخاص حقوقي: 
              برگه تقاضاي مشتري حاوي مبلغ و مدت مورد درخواست
              اساسنامه
              آگهي تاسيس و تغييرات
              تصوير کارت بازرگاني يا مجوز فعاليت
              اصل و تصوير اجاره نامه محل فعاليت (در صورت استيجاري بودن محل کار) و تصوير سند مالکيت در صورتي که محل کار متعلق
                به متقاضي باشد.
              صورتهاي مالي تاييد شده و تراز آزمايشي شرکت
              مدارک شناسايي مديران مشتمل بر اصل و تصوير شناسنامه و کارت ملي
              مدارک مربوط به وثيقه
              تکميل فرم ها و پرسشنامه هاي بانک

تبليغات