با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Tejarat

- تعریف: مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم الشرکه نقدی ویا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد ، به نحو مشاع برای انجام کارهای انتقاعی به مدت محدود، طبق قرارداد .

بانک تجارت در جهت گسترش فعالیتهای تولیدی دربخش کشاورزی قسمتی از سرمایه و یا منابع مورد نیاز متقاضیان را به صورت مشارکت از محل منابع ریالی و یا حساب ذخیره ارزی تامین می نماید. مدت مشرکت حداکثر 3 سال و نسبت سهم الشرکه بانک حداکثر 80 درصد می بایست تعیین گردد.

-   شرایط دریافت تسهیلات :

-     داشتن مجوزات لازم از قبیل جواز تاسیس ، مجوز محیط زیست ، مجوز تامین برق و آب مورد نیاز و درخصوص طرحهای توسعه و تکمیلی داشتن پروانه بهره برداری طرح اولیه

-     مفروز بودن محل اجرای طرح و قابلیت انعقاد قراداد مشارکت مدنی محضری ، یا امکان ترهین آن قبل از انعقاد قرارداد مشارکت مدنی عادی

-         داشتن توجیه مالی ، فنی و اقتصادی طرح طبق گزارش کارشناسی بانک یا شرکتهای خصوصی مورد تایید بانک

-         افزایش سرمایه ثبتی متناسب با سرمایه ثابت طرح طبق مقررات بانک (حدوداً 30 درصد هزینه های  سرمایه گذاری ثابت)

-         اطمینان از توانایی مشتری در تامین سهم الشرکه طبق ضوابط بانک

-         پرداخت سهم الشرکه بانک با نظارت کامل و طبق پیشرفت فیزیکی طرح

-         اخذ وثایق کافی طبق مقررات

-         نرخ سود براساس نرخ تصویبی کمیسیون اقتصادی دولت

مدارک مورد نیاز:

-         تکمیل پرسشنامه ویژه طرحهای ایجادی و با توسعه تولیدی و خدماتی

-         اساسنامه

-         آگهی تاسیس در روزنامه رسمی

-         آگهی تغییرات ثبتی شرکت طی دو سال قبل

-         پروانه (جواز )تاسیس

-         پروفرمای ماشین آلات خارجی و پیش فاکتور یا قرداد ساخت ماشین آلات داخلی و تاسیسات و 2 افر قیمت-         اسناد مالکیت یا سند اجاره محل اجرای طرح

-         صورت های مالی دو سال قبل (ترازنامه و سود وزیان) با مهر و امضای متقاضی ( برای طرحهای توسعه و تکمیلی)
-     صورت هزینه های انجام شده با مهر و امضای متقاضی ( برای طرحهای ایجادی)

-         تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه گذشته با مهر و امضای شرکت

-         مجوزات قانونی (مجوز محیط زیست – مجوز تامین آب و برق )

-         ارائه نقشه های ساختمانی محل اجرای طرح به تایید مراجع ذیصلاح

-         درصورت استفاده از تسهیلات تبصره قانونی بودجه کل کشور، ارائه معرفی نامه از دستگاه ذیربط

-          صورت فعالیت ها و سوابق کاری مدیران و آخرین مدرک تحصیلی و کپی شناسنامه ایشان


صفحات مرتبط با بانک تجارت در قسمت معرفی تسهيلات و وام ها
● فروش اقساطی سهم الشرکه
● گشایش اعتبار اسنادی
● اجاره بشرط تمليک
● جعاله
● قرض الحسنه
تبليغات