با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Tejarat
صفحه اول > معرفی تسهيلات و وام ها > بانک تجارت >
فروش اقساطی سهم الشرکه

فروش اقساطی سهم الشرکه بانک :

- تعریف :

فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسید های معینی دریافت گردد.

پس از تکمیل عملیات اجرایی و درپایان مدت قرارداد مشارکت مدنی و همزمان با آغاز بهره برداری تجاری ،واحدهای تولیدی در بخش کشاورزی، سهم الشرکه بانک طبق ضوابط جاری قیمت گذاری شده و درصورت عدم توان خرید نقدی  سهم الشرکه بانک توسط شریک ، سهم الشرکه بانک ( اصل + سود دوران مشارکت مدنی ) از طریق عقد فروش اقساطی به شریک واگذار می شود.

 

- شرایط واگذاری سهم الشرکه بانک

v      توانایی باز پرداخت اقساط در مدت زمان فروش اقساطی

v      ترهین محل اجرای طرح با کلیه مستحدثات ، ماشین آلات و تاسیسات تا زمان تسویه کامل و اخذ وثایق کافی طبق مقررات

v   بیمه تمام خطر محل اجرای طرح با کلیه مستحدثات ، ماشین آلات و تاسیسات همه ساله به هزینه شریک و به نفع بانک تا زمان تسویه کامل بدهی

v      نداشتن چک برگشتی و دیون معوق اعم از ارزی و ریالی نزد سیستم بانکی

v      نرخ سود طبق نرخ تصویبی کمیسیون اقتصادی دولت

v      مدت قراداد فروش اقساطی با توجه به توان بازپرداخت اقساط وحداکثر 7 ساله


صفحات مرتبط با بانک تجارت در قسمت معرفی تسهيلات و وام ها
● مشارکت مدنی طرحها
● گشایش اعتبار اسنادی
● اجاره بشرط تمليک
● جعاله
● قرض الحسنه
تبليغات