با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Tejarat

قرض الحسنه :

تعریف : طبق ماده یک دستورالعمل اجرایی، قرض الحسنه عقدی است که به موجب آن بانکها (به عنوان قرض دهنده) مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی (به عنوان قرض گیرنده)، به قرض واگذار نمایند.

 

موارد اعطاء :

به موجب ماده 16 از آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) موارد اعطای قرض الحسنه به شرح ذیل تعیین گردیده است :

-     تامین وسایل و ابزار و سایر امکانات لازم برای ایجاد کار جهت کسانیکه فاقد اینگونه امکانات
می باشند، در شکل تعاونی

-         کمک به افزایش تولید با تاکید بر تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی

-         رفع احتیاجات ضروری

اعطای تسهیلات برای اشخاصی که در بخش کشاورزی به فعالیت اشتغال دارند و به علت بروز عوامل نامساعد طبیعی، نظیر سیل، زلزله، یخ بندان ، گرما، آفات نباتی و سایر موارد اضطراری مشابه دچار ضرر و زیان شده باشند، صورت می پذیرد.

شرایط متقاضی :

-         داشتن اهلیت قانونی

-         توانایی بازپرداخت اقساط

-        در هیچیک از شعب بانک تجارت و یا سایر بانکها بابت قرض الحسنه مورد استفاده، بدهی نداشته باشد.

-         متقاضی از کارکنان شاغل در بانکها نبوده و همچنین ضامن یا ضامنین نیز نمی توانند از کارکنان شاغل در بانک تجارت باشند.


تبليغات