با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي بانک ها و موسسات مالي

Bank Sepah
●آقاي دکترحسنعلی  قنبری ممان (مدیریت عامل)
●آقاي علیرضا حیدرآبادی پور (عضو هیات مدیره)
●آقاي محمدرضا  خورسندی (عضو هیات مدیره)
●آقاي محمدکاظم  چقازردی (عضو هیات مدیره)
●آقاي مظفرالدین  تقوی (عضو هیات مدیره)
●آقاي دکتربهزاد  شیری (عضو هیات مدیره)

صفحات مرتبط با بانک سپه در قسمت معرفي بانک ها و موسسات مالي
● تاريخچه بانك سپه
● نمودار سازمانی
تبليغات