با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

موبایل بانک و SMS بانک

Moassese Etebari Mehr

موسسه مالی واعتباری مهر جهت ارائه خدمات نوين بانكي و به منظور تامين رفاه حال و صرفه‌جويي در اوقات گرانبهاي مشتريان ارجمند خود مبادرت به عرضه خدمات نوین از طريق پیام کوتاه(SMS) نموده است. سيستم SMSBank مهر، با استفاده از تجهيزات قدرتمندو جدید اطلاعات حساب‌هاي شما مشتری گرامی را در تمامي اوقات شبانه‌روز و ايام تعطيل به شرحتان می رساند.

 

آشنایی با سرویس SMS بانک

SMSبانک سرویسی است که به مشتری امکان می دهد از طریق ارسال پیام کوتاه (درخواست) ودریافت جواب آن (پاسخ) بتواند امور بانکی خودرا انجام دهد.

 

امکانات موجود

انجام عملیات بانکی

ارسال موجودی سپرده

ارسال موجودی سپرده به صورت متوالی

ارسال گزارش روز سپرده

ارسال گزارش روز سپرده به صورت متوالی

ارسال چند گردش آخر سپرده

ارسال چند گردش آخر سپرده به صورت متوالی

ارسال لیست وامها

ارسال لیست کارتها

مسدود کردن یک کارت خاص

 

اعمال تنظیمات

لغو یک رشته عملیات درخواستی از طریق وارد کردن کد درخواست مربوطه در یک دستور خاص (کدمذکور در انتهای پیغام های مربوط به آن رشته عملیاتی که برای مشتری فرستاده می شود وجود دارد).

فعال یا غیر فعال کردن دریافت یک نوع پیغام خاص در Message Switch از طریق وارد کردن کدسرویس مربوطه در یک دستور خاص (کدمذکور در انتهای پیغام های مربوط به آن نوع سرویس که برای مشتری فرستاده می شود وجود دارد)

 

دستورات سیستم

ساختار دستورات مورد تایید سیستم

در جدول (2-1)مجموعه دستوراتی که می توانند در SMS بانک مورد استفاده قرار گیرند معرفی شده اند.

 

جدول (1-2) فرمت دستورات مورد تایید سیستم SMS بانک

نام دستور

فرمت دستور

موجودی سپرده

CIF bo [Accounts]

موجودی سپرده به صورت متوالی

CIF bp period [Accounts]

گردش روز سپرده

CIF so [Accounts]

گردش روز سپرده به صورت متوالی

CIF sp period [Accounts]

چند گردش آخر سپرده

CIF no Count [Accounts]

چند گردش آخر سپرده به صورت متوالی

CIF np Period Count [Accounts]

لیست وامهای مشتری

CIF li

لیست کارتهای مشتری

CIF lc

مسدود کردن یک کارت خاص

CIF hc CardNumber

لغو یک رشته عملیات درخواستی

CIF cr RequestCode

فعال کردن دریافت یک نوع پیغام خاص

CIF es ServiceCode

غیر فعال کردن دریافت یک نوع پیغام خاص

CIF ds ServiceCode

 

CIF شماره مشتری می باشد.

Period یک عدد است که فواصل اجرای دستوررا برحسب روز تعیین می کند.

Account شامل یک یا چند شماره سپرده می باشد که شامل کد شعبه، نوع سپرده، شماره مشتری و سریال سپرده می باشند و توسط علامت دش (-) از هم جدا می شوند. البته استفاده از wildcard برای شماره سپرده مجاز می باشد بدین معنی که هرکدام از چهار بخش شماره سپرده می توانند حذف شوند.

مثالهایی از شماره سپرده های صحیح عبارتند از:

6001-20-10182-17

6001-20

6001

-20

-10182

-10182-17

 

Count تعداد آخرین گردش ها را مشخص می کند

RequestCode شماره یک درخواست متوالی است که در انتهای تمامی پیغام های مربوط به آن که برای مشتری فرستاده می شود وجود دارد (برای درخواست های لحظه ای این شماره برای مشتری ارسال نمی شود). در واقع یک رشته عملیات را مشخص می کند، برای مثال موجودی متوالی.

ServiceCode کد سرویس تعریف شده در Message Switch است که در انتهای تمامی پیغام ها وجود دارد در واقع دلیل ارسال پیام را مشخص می کند، برای مثال انتقال وجه در تلفن بانک.

 

نمونه ای از دستورات معتبر

در جدول (2-2) مثالهایی از دستوراتی که می توانند در SMS بانک مورد استفاده قرار گیرند معرفی شده اند.

 

جدول (2-2) مثالهایی از دستورات معتبر

درخواست

پیام کوتاه مورد نیاز

دریافت موجودی سپرده 6001-20-10182-17

10182 bo 6001-20-10182-17

دریافت موجودی سپرده های نوع 20 و801

10182 bo 20-801

دریافت موجودی تمام سپرده های شعبه های 6001و6111

10182 bo 6001 6111

دریافت موجودی تمام سپرده ها

10182 bo

دریافت موجودی سپرده های نوع 20 هر سه روز یکبار

10182 bp 3 -20

دریافت دوگردش آخرتمامی سپرده های نوع20شعبه6001

10182 no 2 6001-20

دریافت سه گردش آخر تمامی سپرده ها هر هفته یک بار

10182 np 7 3

مسدود کردن کارت6219861200002003

10182 hc 6219861200002003

 

نحوه استفاده از سرویس

برای استفاده از این سرویس می بایست یک SMS که حاوی یکی از انواع دستورات فوق باشد را به شماره 200089 ارسال نمائید.

تبليغات