با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي اينترنت بانک ها

Bank Parsian
    سيستم اينترنت بانك يكي از سيستم هاي بانكداري مدرن بانك پارسيان مي باشد. تقاضاي ارائه سرويس "اينترنت بانك" توسط هر يك از شعب بانك در اختيار مشتريان متقاضي قرار گرفته و مشتري با توجه به شرايط مندرج در فرم اقدام به تنظيم و امضاء آن مي نمايد . پس از امضاء فرم و تأييد آن توسط رئيس شعبه ، سرويس مزبور براي مشتري فعال شده و رمز عبور بصورت محرمانه تحويل مشتري خواهد شد. جهت ورود به اينترنت بانك با مراجعه به آدرس WWW.PARSIAN-BANK.COM ، از قسمت ورود به اينترنت بانك وارد شويد.
 سرويس هاي اينترنت بانك پارسيان به قرار زير است:

  دريافت اطلاعات مانده حساب
  مشاهده مانده و صورتحساب كليه سپرده ها (كوتاه مدت- پس انداز)
  انتقال وجه به حسابهاي خود و حسابهاي ديگران
  مسدود كردن كارت نقدي
  درخواست دسته چك
  ثبت مبلغ چك
  انسداد موقت برگه هايي از دسته چك
  ليست چكهاي واگذار شده به حساب 
  گزارش دسته چك
  مشاهده تسهيلات دريافتي

صفحات مرتبط با بانک پارسيان در قسمت معرفي اينترنت بانک ها
● دريافت صورتحساب از پست الکترونيکي
تبليغات