با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي اينترنت بانک ها

Bank Keshavarzi
صفحه اول > معرفي اينترنت بانک ها > بانک کشاورزي >
راهنماي استفاده از سيستم بانكداري اينترنتي
ثبت نام مشتري :
جهت استفاده از خدمت بانكداري اينترنتي ، مشتريان واجدالشرايط بايد به يكي از شعب بانك كشاورزي مراجعه و نسبت به تكميل و امضاء قرارداد مربوطه اقدام نمايند.

نحوه ورود به سيستم:
مراجعه به لينك "بانکداري الکترونيک " در وب سايت بانك كشاورزي با آدرس : http://www.agri-bank.com
در فيلد "کد کاربر" شناسه هشت رقمي را وارد نماييد.
رمز عبور در تمامي قسمتهاي اين سيستم بصورت زير خواهد بود :
ابتدا کد چهار رقمي و بلا فاصله پس از آن کد شش رقمي دريافتي از token را وارد نماييد.
رمز عبور : كدچهاررقمي + كد شش رقمي دريافتي از Token

توجه : رمز توليد شده توسط token فقط 30 ثانيه معتبر است ومي بايست ظرف مهلت مقرر نسبت به استفاده ودرج اعداد نمايش داده شده اقدام نماييد ودر صورتيکه از رمز توليد شده استفاده نشود،از روي نمايشگر token حذف شده و بايد با فشار مجدد دکمه token ، رمز جديد را ايجاد نمود.
توصيه مي‌شود پس از اولين ورود به سيستم رمز چهار رقمي خود را تغيير دهيد.براي انجام اين كار مي توانيد از منوي "تغيير کد چهار رقمي" روي اولين صفحه پس از ورود اقدام نماييد.
پس از ورود به سيستم ، اولين صفحه قابل مشاهده به شکل زير است :توجه :دراين صفحه كاربر مي تواند تاريخ و زمان مراجعه قبلي خود به سيستم را مشاهده نمايد.
دسترسي به امکانات سيستم از دو مسير امکان پذير است:
با کليک کردن روي حساب
انتخاب يکي از موارد در قسمت امکانات

با کليک روي شماره حساب صفحه زير نمايش داده خواهد شد :مشاهده صورتحساب :
جهت نمايش صورتحساب مي توان يکي از سه گزينه ذيل را انتخاب نمود:
تراکنشهاي اين ماه
تراکنشهاي سه ماه گذشته
تراکنش از يک تاريخ مشخصنحوه ذخيره سازي صورتحساب روي کامپيوتر شخصي :
پس از انتخاب فرمت دلخواه ،روي گزينه «اخذ صورتحساب از شبکه » کليک و مسير ذخيره فايل را تعيين نماييد.

مشاهده چکهاي صادره عهده حسابهاي جاري :
سرويس مشاهده چکهاي عهده حساب صرفا براي دارندگان حسابهاي جاري قابل مشاهده است .

انتقال وجه :
انتقال بين حسابهاي يک شخص (يک شماره مشتري)
انتقال به حسابهاي شخص ديگر.

در انتقال وجه از طريق مسير حساب ، كاربر قادر خواهد بود از حساب مورد نظر به کليه حسابهاي خود (به استثناي حسابهاي سپرده سرمايه گذاري بلند مدت) انتقال وجه انجام دهد .در زمان انتقال وجه مي بايست پس از تکميل گزينه هاي «از حساب» ، «به حساب» ،« مبلغ » و « شرح » در گزينه رمز عبور ، اقدام به درج کدچهار رقمي وعدد رمز شش رقمي توليد شده از token نماييد.شايان ذكر است كه انتقال وجه به حسابهاي شخص ثالث نيازمند تعريف قبلي شماره حساب و نام صاحبان حساب توسط كاربر ميباشدکه از طريق مسير زير قابل دسترسي است:
صفحه نخست > انتقال وجه( On Line ) > انتقال وجه به حساب شخص ديگر > ايجاد/اصلاح نام وشماره حساب شخص ثالث
علاوه بر سقف تعيين شده روزانه براي انتقال وجه در سيستم ،کاربر ميتواند براي احتراز از اشتباهات احتمالي مبادرت به تعريف سقف روزانه براي انتقال وجه به تفکيک هر يک از حسابهاي خود نمايد .

نکات امنيتي سيستم :
به منظور دسترسي به سيستم نياز به ملزومات سه گانه (شماره کاربري 8 رقمي ، رمز 4 رقمي ، token ) مي باشد و عدم وجود هر يك از آنها دسترسي به سيستم را ناممكن مي سازد. لذا کاربر بايد درحفظ و نگهداري اين ملزومات دقت و از دراختيار قراردادن آنها به شخص ثالث خودداري نمايد چرا که مسئوليت حفظ ونگهداري ملزومات فوق از لحظه تحويل به عهده صاحب حساب ميباشد و بانک هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت!
توصيه مي شود مشتري پس از دريافت کد کاربري و رمز چهاررقمي آنها را به خاطر سپرده و برگه مربوطه را از بين ببرد!

تبليغات