با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي اينترنت بانک ها

Moassese Etebari Tose-eh
صفحه اول > معرفي اينترنت بانک ها > موسسه مالي اعتباري توسعه >
معرفی خدمات و مزایای اینترنت بانک صادرات

از جمله  خدمات اينترنت بانک موسسه اعتباري توسعه به شرح ذيل اعلام مي شود:

-        مشاهده لحظه اي صورت حساب و موجودي کليه حسابهاي ارزي وريالي

-        انتقال وجه داخلي(بين حسابهاي مشتري و از حساب مشتري به حسابهاي سايرين در داخل موسسه )

-        اتتقال وجه شتابي

-        انتقال وجه از طريق ساتنا

-        پرداخت قبوض

-        مديريت چک

-        مديريت کارت

تبليغات