با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تلفنبانک ها

Bank Qarzol Hasane Mehr Iran
صفحه اول > معرفی تلفنبانک ها > بانک قرض الحسنه مهر ايران >
معرفی تلفنبانک قرض الحسنه مهر ایران

*کسب اطلاع از موجودی و سه گردش آخر حساب

*انتقال وجه به حسابهای خود بدون محدودیت

*انتقال وجه به حساب های دیگران در بانک قرض الحسنه مهر ایران

* مسدود نمودن کارت در صورت مفقودی

* خدمات مرتبط با حساب قرض الحسنه جاری از قبیل :

1- مسدود نمودن چک

2- ثبت مبلغ چکهای صادره

3- دریافت گزارش وضعیت برگه های دسته چک

تبليغات