با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي بانک ها و موسسات مالي

Bank Qarzol Hasane Mehr Iran
الف- تامين منابع:
    بانك قرض الحسنه مهر ايران با جذب منابع مردمي در حساب هاي پس انداز و جاري قرض الحسنه ،‌ منابع خود را جهت پرداخت تسهيلات قرض الحسنه تجهيز مي‌نمايد.
ب- مصارف :
    بانك قرض الحسنه مهر ايران در بخش مصارف اقدام به پرداخت تسهيلات قرض الحسنه در زمينه هاي ذيل مي نمايد:
    قرض الحسنه هزينه هاي ازدواج براي تأمين بخشي از هزينه هاي ازدواج زوجهاي جوان
    قرض الحسنه درمان بيماري براي اشخاصي كه توانايي تأمين تمام يا بخشي از هزينه هاي بيمارستاني و درماني را ندارند .
    قرض الحسنه تعمير يا تكميل مسكن براي تأمين تمامي يا قسمتي از هزينه هاي تعمير يا تكميل واحد مسكوني متقاضي
    قرض الحسنه ودیعه مسکن برای تأمین تمام یا قسمتی از هزینه ودیعه اجاره مسکن متقاضیان
    قرض الحسنه تحصیلات دانشگاهی به متقاضیان
    قرض الحسنه كسبه و صنوف جهت رفع نيازهاي اوليه و تأمين وسايل مورد نياز اصناف و كسبه
    قرض الحسنه تهيه مواد اوليه شركتهاي توليدي و خدماتي كوچك براي تأمين سرمايه در گردش آنها
    قرض الحسنه متفرقه جهت رفع ساير نيازهاي ضروري متقاضيان
ج – انجام كليه خدمات متداول بانكي و بانكداري الكترونيكي

تبليغات