با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و خدمات ارزي

Bank Eghtesad e Novin
Hacked By MR.SAEED

صفحات مرتبط با بانک اقتصاد نوين در قسمت معرفي حسابها و خدمات ارزي
● افتتاح حساب‌هاي ارزي
تبليغات