با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي بانک ها و موسسات مالي

Bank Shahr
1- ايجاد زمينه دسترسي آسان براي استفاده از خدمات بانك شهر در سراسر كشور براي تمام هموطنان عزيز.
2- تدوين و اجراي برنامه جامع بانكداري الكترونيكي بر اساس معيارهاي استاندارد.
3- نيازسنجي گروه‌هاي مختلف بازار و طراحي خدمات نوين براساس نيازهاي آنها با رويكردهاي نوين بازاريابي.
4- جذب سرمايه‌هاي خارجي جهت اجراي پروژه‌هاي شهري.
5- توسعه خدمات بانكداري سرمايه‌گذاري پروژه‌هاي صنعتي، عمراني و خدماتي.
6- اعمال اولويت سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي فني وعمراني سودآور شهرها در جهت آباداني و سازندگي آنها.

صفحات مرتبط با بانک شهر در قسمت معرفي بانک ها و موسسات مالي
● تاریخچه بانک شهر
● سهامداران اصلی
● اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل
تبليغات