با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي بانک ها و موسسات مالي

Bank Saderat
●آقاي دکتر سيد محمد جهرمي     مديرعامل و رييس هيات مديره
●آقاي مهدي فتاحي     عضو هيات مديره
●آقاي دکتر اصغر ابوالحسني هستياني     عضو هيات مديره غير موظف
●آقاي بهمن وکيلي     عضو هيات مديره غير موظف


صفحات مرتبط با بانک صادرات در قسمت معرفي بانک ها و موسسات مالي
● تاریخچه بانک صادرات
● بنیانگذار بانک صادرات
● منشور اخلاقی
● ساختار سازماني
● شرکت های تابعه
تبليغات