با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي بانک ها و موسسات مالي

Bank Sanat o Madan
از پيروزي انقلاب اسلامي ايران ، چهار بانك توسعه‌اي در زمينه سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي مشغول بودند .

1- بانك اعتبارات صنعتي كه اولين بانك توسعه صنعتي در ايران است به موجب قانون برنامه عمراني هفت ساله دوم كشور در سال 1335 باسرمايه اوليه 600 ميليون ريال و به منظور ايجاد و تقويت كارآفرينان بخش خصوصي تأسيس گرديد . سهام اوليه اين بانك تماماً به دولت تعلق داشت ليكن پس از حدود 20 سال فعاليت ، تصميم گرفته شد كه با فروش تدريجي سهام به بخش خصوصي موجبات غيردولتي شدن بانك مزبور فراهم گردد . در اواخر سال 1356 با فروش تدريجي حدود پنج درصد سهام به بخش خصوصي ، زمينه غيردولتي شدن بانك آغازگرديد . اين بانك در مدت 22 سال فعاليت خود 1107 فقره تسهيلات به مبلغ كل 7/86 ميليارد ريال به واحدهاي توليدي و خدماتي پرداخت نموده و در سرمايه‌گذاري 70 واحد توليدي و خدماتي نيز به مبلغ 11 ميليارد ريال مشاركت حقوقي داشته است .

2- بانك توسعه صنعتي و معدني ايران ، دومين بانك توسعه صنعتي در سال 1338 كه ضمناً اولين بانك توسعه‌اي خصوصي در كشور به شمار مي‌آمد ، با سرمايه 400 ميليون ريال به صورت شركت سهامي عام تأسيس گرديد . اين بانك متعلق به بخش خصوصي بود و حدود 87 درصد سهام اين بانك به افراد و مؤسسات ايراني و13 درصد بقيه متعلق به 19 بانك و مؤسسه خارجي بود . از 19 بانك خارجي ، 6 بانك انگليسي – 2 بانك فرانسوي – 4 بانك ژاپني – 2 بانك آمريكايي – 2 بانك آلماني – 1 بانك ايتاليايي و 2 بانك هلندي بودند . اين بانك تا پايان سال 1356 قريب به 222 ميليارد ريال وام صنعتي و سرمايه در گردش براي ايجاد و توسعه صنايع ايران پرداخت كرده بود و در سرمايه 148 واحد توليدي و خدماتي به مبلغ 2/49 ميليارد ريال مشاركت داشت.

3- بانك توسعه و سرمايه‌گذاري ايران ، سومين بانك توسعه‌اي در سال 1352 با سرمايه 050ر1 ميليون ريال كه پنجاه درصد آن پرداخت گرديده بود ، به صورت شركت سهامي عام تأسيس گرديد. حدود 82 درصد سهام اين بانك به 3333 فرد و مؤسسه ايراني و حدود 18 درصد باقي نيز به افراد و مؤسسات خارجي تعلق داشت . اين بانك تا پايان سال 1356 جمعاً 165 فقره تسهيلات به مبلغ تقريبي 5/19 ميليارد ريال به صنايع كشور پرداخت كرد و در سرمايه سهامي 14 طرح توليدي و خدماتي جمعاً به مبلغ 580 ميليون ريال مشاركت داشت .

4- شركت سرمايه‌گذاري بانك‌هاي ايران در سال 1355 با سرمايه اوليه 15 ميليارد ريال به صورت شركت سهامي عام آغاز به فعاليت نمود . سهامداران اين شركت را 15 بانك ايراني و 1600 سهامدار از افراد حقيقي و حقوقي تشكيل مي‌دادند .

اين شركت تا پايان سال 1357 در 22 مؤسسه توليدي و خدماتي ، مبلغي در حدود 5/2 ميليارد ريال سرمايه‌گذاري‌نمود و سهام 22 مؤسسه توليدي و خدماتي را به مبلغ يك ميليارد ريال خريداري نمود.

علاوه بر بانك‌هاي توسعه‌اي فوق كه براي كمك به صنايع بزرگ و متوسط تشكيل شده بود ، كمك‌هاي مالي براي ايجاد و توسعه واحدهاي كوچك صنعتي از طريق صندوق ضمانت صنعتي پرداخت مي‌گرديد . اين صندوق در سال 1339 با سرمايه انتقالي از صندوق مشترك ايران و آمريكا به مبلغ 138 ميليون ريال به صورت مؤسسه غيرتجاري عام‌المنفعه براي كمك به صنايع كوچك ايجاد شده بود و سرمايه آن به تدريج به مبلغ 770 ميليون ريال افزايش يافته بود و كلاً متعلق به دولت بود .

پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي ايران بانك صنعت ومعدن به موجب مصوبه مورخ 02/07/1358 مجمع عمومي بانك‌ها ، با اجازه حاصل از ماده 17 لايحه قانوني اداره امور بانك‌ها و از ادغام بانك‌هاي اعتبارات صنعتي – توسعه صنعتي و معدني ايران – توسعه و سرمايه‌گذاري ايران و شركت سرمايه‌گذاري بانك‌هاي ايراني – صندوق ضمانت صنعتي و صندوق معادن تشكيل گرديد . به استناد صورتجلسه مورخ 31/03/1362 مجمع عمومي بانك‌ها ، موضوع ادغام صندوق ضمانت صنعتي و شركت صندوق معادن در بانك صنعت ومعدن منتفي اعلام و اساسنامه بانك باتوجه به سرمايه واحدهاي فوق‌الذكر اصلاح گرديد . به موجب بند يك مصوبه مجمع عمومي فوق‌العاده بانك مورخ 21/01/1367 ، صندوق ضمانت صنعتي از تاريخ مصوبه ، با كليه اموال و دارائي‌هاي در بانك صنعت ومعدن ادغام گرديد . 

صفحات مرتبط با بانک صنعت و معدن در قسمت معرفي بانک ها و موسسات مالي
● موضوع و اركان بانك
● اهداف و ماموریت ها
تبليغات