با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي بانک ها و موسسات مالي

Bank Sanat o Madan
موضوع بانك طبق ماده (5) اساسنامه به شرح زير مي باشد:
1. بررسي و ارزيابي طرح هاي صنعتي، معدني و خدماتي ذيربط براي اعطاي تسهيلات به منظور تخصيص بهينه منابع و نظارت بر اجراي طرح‌هاي ياد شده.
2. تشويق و تقويت اشخاص حقيقي و حقوقي براي سرمايه گذاري در زمينه ايجاد، توسعه، نوسازي و بهسازي واحدهاي صنعتي، معدني، فن‌آوري‌هاي نوين و خدماتي از طريق اعطاي تسهيلات و انجام مشاركت.
3. نوآوري و ابداع در زمينه نهادسازي مالي و توسعه فرآيندهاي حرفه‌اي.
4. مشاركت و مساعدت در توسعه و تعميق بازارهاي پول و سرمايه.
5. مساعدت و مشاركت براي ايجاد نهادهاي مالي، فني، حقوقي، خدماتي و ساير نهادهاي تخصصي مورد نياز (از جمله تأسيس بانك صنايع كوچك).
6. تأمين منابع مالي طرح‌ها و واحدهاي توليدي و خدماتي از طريق اعطاي تسهيلات، سرمايه‌گذاري و مشاركت حقوقي.
7. اعطاي تسهيلات و كمك به كارآفرينان و ايجاد خط اعتباري براي حمايت از صنايع كوچك.
8. تجهيز منابع مالي و اعتبارات ريالي و ارزي مورد نياز از منابع داخلي و خارجي.
9. تجهيز پس‌اندازها و سپرده هاي مردم و ايجاد صندوق‌هاي خاص سپرده‌گيري.
10. به كارگيري قابليت هاي عمليات بانكداري توسعه‌اي در راستاي ارتقاء و بهبود سطح شاخص‌هاي كلان اقتصادي كشور (سطح فن‌آوري, توسعه صادرات, افزايش سطح اشتغال, افزايش ارزش افزوده, بهسازي و ارتقاي نظام مديريت).
11. تصدي عامليت وجوه اداره شده و وجوه اماني و اعتبارات بخش صنعت و معدن و خدمات.
12. به كارگيري شيوه هاي نوين واگذاري و مديريت شركت‌ها.
13. تأسيس شركت هاي مادر, سرمايه‌گذاري و خدمات مديريت و به كارگيري روش‌هاي استيجاري و ساير روش‌ها در واگذاري سهام با رعايت بند (الف) ماده (5) قانون تمركز امور صنعت و معدن و تشكيل وزارت صنايع و معادن ـ مصوب 1379 ـ و ساير قوانين و مقررات مربوط.
14. قبول عامليت ارائه خدمات بانكداري براي اشخاص ثالث.
15. انجام مطالعات لازم و تدوين گزارش‌هاي ادواري براي ارزيابي سرمايه‌گذاري‌‌هاي انجام شده. 

صفحات مرتبط با بانک صنعت و معدن در قسمت معرفي بانک ها و موسسات مالي
● تاريخچه بانك
● اهداف و ماموریت ها
تبليغات