با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي بانک ها و موسسات مالي

Bank Sanat o Madan
هـدف بانك طبق ماده (4) اساسنامه - بعـنوان بـنگاهي اقـتصادي- بكـارگيري قابليـت هاي عمـليات بانكداري توسعه‌اي - سرمايه‌گذاري در جهت توسعه اقتصادي كشور, فراهم نمودن بستر مناسب براي حضور و مشاركت بخش غيردولتي با استفاده از كليه مقدورات از جمله نهادها، فرآيندها و ابزارهاي مناسب درزمينه صنايع، معادن ، فن آوري نوين و خدمات مربوط است.

اهداف
هدف بانک صنعت و معدن به عنوان يک بانک توسعه اي :
- به کارگيري قابليت هاي عمليات بانکداري توسعه اي وسرمايه گذاري در جهت توسعه اقتصادي کشور
- فراهم نمودن بسترمناسب براي حضور و مشارکت بخش غير دولتي با استفاده از کليه مقدورات از جمله نهادها – فرآيند ها و ابزارهاي مناسب در زمينه صنايع – معادن – فناوري نوين و خدمات به آن قرار گرفته است.
از جمله موارد ماموريت بانک درجهت تحقق هدف مذکور :
- بررسي و ارزيابي طرح هاي صنعتي – معدني و خدماتي ذيربط براي اعطاي تسهيلات به منظور تخصيص بهينه منابع و نظارت بر اجراي طرح هاي ياد شده
- نوآوري و ابداع در زمينه نهاد سازي مالي و توسعه فرآيندهاي حرفه اي
- مساعدت و مشارکت براي ايجاد نهادهاي مالي – فني – حقوقي – خدماتي و ساير نهادهاي تخصصي مورد نياز
- تامين منابع مالي طرح ها و واحد هاي توليدي و خدماتي از طريق اعطاي تسهيلات ؛ سرمايه گذاري و مشارکت حقوقي
- اعطاي تسهيلات و کمک به کارآفرينان و ايجاد خط اعتباري براي حمايت از صنايع کوچک
- انجام مطالعات لازم و تدوين گزارش هاي ادواري براي ارزيابي سرمايه گذاري هاي انجام شده


ماموريتها
با عنايت به مطالب عنوان شده فعاليت اصلي بانک صنعت و معدن پس از امر تجهيز و تامين منابع عمدتا” معطوف به :
- انجام برنامه ريزي هاي لازم به منظور استفاده بهينه ازمنابع مالي
- تخصيص بهينه منابع مالي
- کنترل و نظارت دقيق بر اجراي طرح ها وسرمايه گذاري ها ي انجام شده
مي باشد

صفحات مرتبط با بانک صنعت و معدن در قسمت معرفي بانک ها و موسسات مالي
● تاريخچه بانك
● موضوع و اركان بانك
تبليغات