با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي بانک ها و موسسات مالي

Bank Qarzol Hasane Mehr Iran
●آقاي غلامرضا مصطفی پور     رییس هیأت مدیره و مدیرعامل
●آقاي محمد حیدرزاده    نائب رییس هیأت مدیره
●آقاي ساسان گلباز    عضو هیأت مدیره
●آقاي سعید ملک پور    عضو هیأت مدیره
●آقاي محمد الیاسی    عضو هیأت مدیره

تبليغات