با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي بانک ها و موسسات مالي

Bank Markazi
براساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب تير ماه 1351 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران، بـه عنـوان تنظيم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظايف زير می‌باشد:

    ● حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور
    ● انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رايج کشور
    ● تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ريالی
    ● نظارت بر معاملات طلا و وضع مقررات مربوط به آن
    ● نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رايج کشور
    ● تنظيم کننده نظام پولی و اعتباری کشور
    ● نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری
    ● تنظيم حجم اعتبارات بانکی و ايجاد هماهنگی، متناسب با نيازهای پولی کشور
    ● نگهداری از حساب‌های کليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت
    ● نگهداری کليه ذخاير ارزی و طلای کشور
    ● نمايندگی دولت در سازمان‌های مالی و بين‌المللی
    ● در اختيار داشتن تصدی تمام عمليات انتشار اوراق بهادار دولتی
    ● انعقاد موافقت نامه پرداخت و اجرای قراردادهای پولی، مالی، بازرگانی و ترانزيتی دولت و ساير کشورها

بدين ترتيب رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران بر آن است که با اجرای سياستهای پولی و اعتباری شرايط مساعد برای پيشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبيت و توسعه اقتصادی  پشتيبان دولت باشد.

در اين راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مدوام اقتصادی از طريق اجرای سياست‌های پولی از اهداف مهم آن به شمار می‌رود.


صفحات مرتبط با بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در قسمت معرفي بانک ها و موسسات مالي
● تاريخچه
● اعضای هيأت عامل
● اركان بانك
● خزانه جواهرات ملی
● درباره خزانه جواهرات ملی
● گنجه‌ها و برخی قطعات معروف
تبليغات