با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي بانک ها و موسسات مالي

Bank Markazi
● آقاي محمود بهمنی، رئیس کل  
● آقاي سيد حميد پور محمدی، قائم مقام  
● آقاي سید محمود احمدی، دبير کل  
● آقاي حسین قضاوی، معاون اقتصادی  
● آقاي حمید برهانی، معاون ارزی  
● آقاي بهمن مسگرها، معاون اداری و مالی   


صفحات مرتبط با بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در قسمت معرفي بانک ها و موسسات مالي
● تاريخچه
● وظایف و اختیارات
● اركان بانك
● خزانه جواهرات ملی
● درباره خزانه جواهرات ملی
● گنجه‌ها و برخی قطعات معروف
تبليغات