با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي بانک ها و موسسات مالي

Bank Melli
● آقای محمودرضا خاوری    مدیرعامل و رییس هیأت مدیره
● آقاي جمال دامغانيان     عضو هيأت مديره
● آقاي مهندس برات قنبري     عضو هيأت مديره
● آقاي محمد رضا حسين زاده     عضو هيأت مديره
● آقاي فرزاد احمدي    عضو هيأت مديره
●  آقاي محمد ابراهيم منصور خاكي       عضوهيأت مديره


تبليغات