با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي بانک ها و موسسات مالي

Bank Melli
● گروه صنعتي بلا
● ملي‌مسكن‌وصنايع‌ساختماني
● آزادراه‌قزوين-زنجان
● چاپ‌ونشربانك‌ملي‌ايران
● آزادراه‌باغچه-مشهد
● جهان فيض
● صرافي ملي ايران
● كشت‌وصنعت‌ودامپروري‌مأمونيه‌‌ساوه
● كشت‌وصنعت‌ودامپروري لرستان
● كارگزاري‌بانك‌ملي‌ايران
● آزادراه‌زنجان-تبريز
● قندوتصفيه‌شكراهواز
● بانك قرض الحسنه مهر ايران
● فروش اموال مازادبانكها (فام)
● بيمارستاني‌بانكهاي‌كشور
● داده‌ورزي‌ سداد
● سرمايه‌گذاري‌بانك‌ملي‌ايران
● آزادراه‌كنارگذرشمالي‌مشهد
● صنايع‌چوب‌وكاغذمازندران
● توسعه‌نيشكروصنايع‌جانبي
● ملي انفورماتيك
● كشت‌وصنعت‌ودامپروري‌پارس
● فروشگاههاي‌زنجيره‌اي‌رفاه
● سپرده‌گذاري‌مركزي‌اوراق‌بهاداروتسويه‌وجوه
● صندوق‌مالي‌وتوسعه‌تكنولوژي
● سيمرغ
● ساماندهي مطالبات معوق
● سرمايه‌گذاري‌ملي ايران
● مشاوره رتبه بندي اعتباري ايران
● بيمه‌ اتكائي امين
● بيمه‌‌معلم‌
● سرمايه‌گذاري‌توسعه‌وعمران‌زاگرس
● خدمات‌بهداشتي‌ودرماني‌اصفهان
● سرمايه‌گذاري‌كومش‌گستر
● سرمايه‌گذاري توسعه‌صنعتي‌ايران
● سامان‌گستر
● شرکت ملی خدماتی تدارک
● المكاسب دبي

تبليغات