با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي بانک ها و موسسات مالي

Bank Parsian
● علي سليماني شايسته (مدير عامل و عضو هيأت مديره )
● علي شيخي (رئيس هيأت مديره )
● مهدي كرباسيان (عضو هيأت مديره)
● محمد فطانت فرد (عضو هيأت مديره)
● غلامرضا سليماني اميري (عضو هيأت مديره)    
● سيد حسام شمس عالم (عضو هيأت مديره)
● جمشيد ايماني (عضو هيئت مديره)


صفحات مرتبط با بانک پارسيان در قسمت معرفي بانک ها و موسسات مالي
● تاريخچه بانک
● معاونين
● ساختار سازماني
● خط مشی بانک
● شرکت های وابسته به بانک
تبليغات