با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي بانک ها و موسسات مالي

Moassese Etebari Tose-eh
   بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، تأسيس بانک ها و مؤسسات اعتباري خصوصي را سومين تحول بزرگ در نظام بانکي کشورپس ازملي شدن بانکهاو تصويب قانون عمليات بانکي بدون ربا به شمار    آورده است.   تأسيس مؤسسه اعتباري توسعه را مي توان سرآغاز تحولي    بزرگ درجلب مشارکت بخش خصوصي براي سرمايه گذاري درطرحهاي خرد و کلان بخشهاي مختلف اقتصادي    دانست، چرا که مؤسسات اعتباري مي توانند درتوسعه فعاليتهاي کارآمد اقتصادي و    تنوع بخشيدن به اين فعاليتها اهميت و نقش انکار ناپذيري داشته باشند.

مؤسسه اعتباري توسعه به عنوان نخستين مؤسسه اعتباري خصوصي کشور که پس از پيروزي شکوهمند انقلاب اسلامي تأسيس شده است، با اخذ مجوز بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و تدوين راهبرد ارائه خدمات مالي اعتباري در عرصه نظام بانکي کشور، در پانزدهم شهريور ماه 1376، تحت نظارت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران آغاز  به کار نمود. اين موسسه ازهمان زمان، درسايه تلاش و همت مداوم مديران، مشاوران، کارشناسان و کارمندان صديق خود و تلفيق روشهاي مديريت توانسته، سازماني منسجم، قوي، پويا و قابل انعطاف را بوجود آورد و بـا تکيه برتجارب ارزنده مجموعه کارکنان و تازه ترين نرم افزارها و سخت افزارهاي بانکي وديگر تجهيزات مورد نياز، درکنار بانکهاي بزرگ کشور حضور پرصلابت خود را اعلام و در عرصه خدمات بانکي، نوآوري نمايد.

اين موسسه خدمات خود را در چارچوب آئين نامه هاي اجرايي قانون عمليات بانکداري  بدون ربا تدوين و در تمامي زمينه هاي بانکي اقدام به برنامه ريزي و طراحي سيستم نموده است. مؤسسه اعتباري توسعه اکنون که در ميان مسير گسترش و شکوفايي قرار گرفته، برنامه دارد تا از عرصه فعاليتهاي اعتباري وارد دنياي بانکداري شود و درگروه بانکهاي خصوص قرار گيرد تا فصل نويني از خدمات و تلاش را در کارنامه کار خود به ثبت رساند.

بي شک در اين مسير ارزش آفريني، مشتري مداري و ارائه خدمات نوين به مشتريان  هدف اصلي اين بناي نظام مند خواهد بود. موسسه اعتباري توسعه خدمتگزاري به مشتريان را نه فقط وظيفه بلکه هنر خود مي داند.

صفحات مرتبط با موسسه مالي اعتباري توسعه در قسمت معرفي بانک ها و موسسات مالي
● معرفی اعضای هیئت مديره
● ساختار سازماني
● چشم انداز و ماموریت
تبليغات