با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي بانک ها و موسسات مالي

Moassese Etebari Tose-eh
● آقاي مهندس خليل خليل زاده    رئيس هيأت مديره
● آقاي دکتر حيدر مستخدمين حسيني    نائب رئيس هيأت مديره و مديرعامل
● آقاي خليل علويان    عضو هيأت مديره
● آقاي محمد تقي ملکي اسکوئي    عضو هيأت مديره
● آقاي دکتر عباس مصلي نژاد    عضو هيأت مديره


صفحات مرتبط با موسسه مالي اعتباري توسعه در قسمت معرفي بانک ها و موسسات مالي
● تاریخچه
● ساختار سازماني
● چشم انداز و ماموریت
تبليغات