با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي بانک ها و موسسات مالي

Moassese Etebari Tose-eh
الف - چشم انداز:
- تبديل مؤسسه اعتباري توسعه به بانك توسعه
- داراي تعداد شعب مناسب دركشور
- داراي تعداد مشتري مناسب
- افزايش در سهم بازار صنعت بانكداري
- افزايش در سهم از مشتري
- افزايش در ارائه تعداد خدمات بانكي
- ارائه بهترين خدمات بانكي
- افزايش در سهم منابع مالي با ثبات بيشتر
- پرداخت تسهيلات در بخش هاي مختلف اقتصادي
- داراي بيشترين سهم در پرداخت سود
- گسترش فعاليت در ارائه خدمات نوين ارزي
- جذب سهامدار خصوصي خارجي
دراين راستا :
تربيت و تجهيز نيروي انساني كارآمد كه به منظور دستيابي به اهداف چشم انداز مؤسسه از اهم فعاليتها در سال 1388 خواهد بود .

 

ب- مأموريت
سرآمدي در بازار بانكداري خصوصي به منظور ارائه خدمات سريع و صحيح و ارزان بانكي و به وجد آوردن مشتري از طريق بهبود مستمر با توجه به كار تيمي، درستي و نوآوري كاركنان مؤسسه اعتباري توسعه .
 

خط مشي كيفيت
"پيروزي از راه درستي "
درستي يك انتخاب نيست ، يك ضرورت زندگي روزمره است . انجام كارهاي درست در كار روزانه ، شهرت و موفقيت ما را تضمين مي كند .
درستي به معناي صداقت داشتن و ارائه دقيق گزارش هاي عملكرد است ، يعني به مسئوليت عمل كردن، ‌قواعد را مراعات كردن و عمل كردن مطابق حرف هايي كه زده مي شود.


ارزش ها و فرهنگ سازماني :
1 - رضايت مندي مشتري
2 - درستي و پاسخگوئي
3 - كارتيمي
4 - نوآوري
5 - بهبود مستمر
6 - مسئوليت پذيري و احترام به افراد


اولويت هاي ما :
1 - افزايش كمي و كيفي خدمات با تمركز بر مشتري گرايي
2 - عمل كردن به عنوان يك مؤسسه موفق
3 - مشاركت در تحقق اهداف
4 - كار همراه با حس مسئوليت
 

اهداف اصلي
1 - حفظ مرتبه و مزيت اولين مؤسسه مالي و اعتباري خصوصي ايران
2 - بهره مندي از افزايش سهم بازار در ميان بانك هاي خصوصي
3 - افزايش حجم منابع پولي در ميان بانك هاي خصوصي
4 - دارا بودن بيشترين نوع خدمات بانكي
5 - افزايش تعداد مشتريان
6 - رضايت مندي صاحبان سهام و مشتريان
7 - نوآوري
8 - بهبود مستمر
9 - مسئوليت پذيري و احترام به افراد
10 - درستي و پاسخگويي
 

اهداف نظام آموزش كاركنان موسسه اعتباري توسعه :
1- افزايش كارايي ( به معني انجام درست كار )‌در ارائه خدمات بانكي
2 - افزايش اثربخشي( به معني انجام كار درست )در ارائه خدمات بانكي
3 - بهبود ميزان پاسخگويي به مشتريان
4 - ارتقاي سطح كيفي سرمايه انساني از طريق افزايش سطح دانش و مهارت كاركنان
5 - توانمند سازي مديران در زمينه بهبود وظايف مديريتي
6 - آماده سازي كاركنان و مديران براي ارتقاء به رده هاي شغلي بالاتر
7 - رشد فضائل اخلاقي
8 - ترويج و ارتقاي فرهنگ سازماني (‌همسويي اهداف فردي با اهداف سازماني )
9 - بهبود در روابط انساني با كاركنان ، مديران  و مشتريان
10 - ايجاد هويت و رفتار سازماني واحد و مختص مؤسسه اعتباري توسعه
11 - ايجاد ارتباط شفاف و مشخص و معني دار بين نظام آموزش با ساير نظام هاي استخدامي

صفحات مرتبط با موسسه مالي اعتباري توسعه در قسمت معرفي بانک ها و موسسات مالي
● تاریخچه
● معرفی اعضای هیئت مديره
● ساختار سازماني
تبليغات