با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

موزه پول ايران

موزه پول ايران
نمايش ليست بر مبناي
ارزش پول : از کم ترين به بيشترين ارزش | از بيشترين به کمترين ارزش
تاريخ انتشار اسکناس : از قديم به جديد | از جديد به قديم

براي مشاهده تصوير در اندازه اصلي، روي تصاوير کوچک کليک کنيد

1 ریال / 1359

ا ریالی با نقش مسجد الاقصی
1 ریال / 1330

ا ریالی با تاریخ شمسی - زمان ضرب پهلوی دوم
1 ریال / 1356

ا ریالی با تاریخ شاهنشاهی - زمان ضرب پهلوی اول
2 ریال / 1358

2 ریالی
2 ریال / 1325

2 ریالی - ضرب شده در زمان پهلوی دوم
5 ريال / 1311

اسکناس 5 ريالي منتشر شده در زمان پهلوي اول - سال 1311
5 ريال / 1312

اسکناس 5 ريالي منتشر شده در زمان پهلوي اول - سال 1312
5 ريال / 1317

اسکناس 5 ريالي منتشر شده در زمان پهلوي اول - سال 1317
5 ريال / 1323

اسکناس 5 ريالي منتشر شده در زمان پهلوي دوم - سال 1323 با طرح مقبره دانيال نبي در پشت اسکناس
10 ريال / 1313

اسکناس 10 ريالي منتشر شده در زمان پهلوي اول - سال 1313
10 ريال / 1323

اسکناس 10 ريالي منتشر شده در زمان پهلوي دوم - سال 1323 با طرح رشته کوه البرز از ساحل درياي مازندران
10 ريال / 1337

اسکناس 10 ريالي منتشر شده در زمان پهلوي دوم - سال 1337 با طرح سد اميرکبير (کرج) در پشت اسکناس
20 ريال / 1313

اسکناس 20 ريالي منتشر شده در زمان پهلوي اول - سال 1313
20 ريال / 1316

اسکناس 20 ريالي منتشر شده در زمان پهلوي اول - سال 1316
20 ريال / 1330

اسکناس 20 ريالي منتشر شده در زمان پهلوي دوم - سال 1330 با طرح عالي قاپو اصفهان در پشت اسکناس
20 ريال / 1340

اسکناس 20 ريالي منتشر شده در زمان پهلوي دوم - سال 1340 با طرح هتل رامسر در پشت اسکناس
20 ريال / 1353

20 ریالی منتشر شده در زمان پهلوی دوم
20 ریال / 1357

20 ریالی منتشر شده در زمان پهلوی دوم -با طرح F.A.O.
20 ریال / 1355

20 ریالی منتشر شده در زمان پهلوی دوم با تاریخ شاهنشاهی-1355
50 ريال / 1316

اسکناس 50 ريالي منتشر شده در زمان پهلوي اول - سال 1316 با طرح کوه دماوند و پرسپوليس
50 ريال / 1332

اسکناس 50 ريالي منتشر شده در زمان پهلوي دوم - سال 1332 با طرح کاخ داريوش بزرگ - تخت جمشيد در پشت اسکناس
50 ريال / 1333

اسکناس 50 ريالي منتشر شده در زمان پهلوي دوم - سال 1333 با طرح سد کوهرنگ در پشت اسکناس
50 ريال / 1344

اسکناس 50 ريالي منتشر شده در زمان پهلوي دوم - سال 1344 با طرح سد کوهرنگ در پشت اسکناس
50 ريال / 1350

اسکناس 50 ريالي منتشر شده در زمان پهلوي دوم - سال 1350 با طرح سد کوهرنگ در پشت اسکناس
50 ريال / 1353

اسکناس 50 ريالي منتشر شده در زمان پهلوي دوم - سال 1353 با طرح آرامگاه کورش کبير - پاسارگاد در پشت اسکناس
100 ريال / 1333

اسکناس 100 ريالي منتشر شده در زمان پهلوي دوم - سال 1333 با طرح پالايشگاه آبادان در پشت اسکناس
100 ريال / 1344

اسکناس 100 ريالي منتشر شده در زمان پهلوي دوم - سال 1344 با طرح پالايشگاه آبادان در پشت اسکناس
100 ريال / 1350

اسکناس 100 ريالي منتشر شده در زمان پهلوي دوم - سال 1350 با طرح پالايشگاه آبادان در پشت اسکناس
100 ريال / 1353

اسکناس 100 ريالي منتشر شده در زمان پهلوي دوم - سال 1353 با طرح موزه پهلوي در پشت اسکناس
100 ريال / 1360

اسکناس 100 ريالي منتشر شده در سال 1360 با طرح بارگاه امام رضا(ع) در رو و چهارباغ در پشت اسکناس
100 ريال / 1364

اسکناس 100 ريالي منتشر شده در سال 1364 با طرح آيت الله مدرس در رو و مجلس شوراي اسلامي در پشت اسکناس
200 ريال / 1361

اسکناس 200 ريالي منتشر شده در سال 1361 با طرح مسجد جامع يزد در رو و جهاد سازندگي در پشت اسکناس
500 ريال / 1350

اسکناس 500 ريالي منتشر شده در زمان پهلوي دوم - سال 1350 با طرح هخامنشي در پشت اسکناس
500 ريال / 1361

اسکناس 500 ريالي منتشر شده در سال 1361 با طرح نماز جمعه در رو و سردر دانشگاه تهران در پشت اسکناس
1000 ريال / 1317

اسکناس 1000 ريالي (10 پهلوي) منتشر شده در زمان پهلوي اول - سال 1317 با طرح کوه دماوند در پشت
1000 ريال / 1350

اسکناس 1000 ريالي منتشر شده در زمان پهلوي دوم - سال 1350 با طرح آرامگاه حافظ / شيراز در پشت اسکناس
1000 ريال / 1361

اسکناس 1000 ريالي منتشر شده در سال 1361 با طرح مدرسه فيضيه قم در رو و بيت المقدس در پشت اسکناس
1000 ريال / 1371

اسکناس 1000 ريالي منتشر شده در سال 1371 با طرح امام خميني (ره) در رو و بيت المقدس در پشت اسکناس
2000 ريال / 1366

اسکناس 2000 ريالي منتشر شده در سال 1366 با طرح آزادي خرمشهر در رو و کعبه در پشت اسکناس
2000 ريال / 1384

اسکناس 2000 ريالي منتشر شده در سال 1384 با طرح امام خميني (ره) در رو و کعبه در پشت اسکناس
5000 ريال / 1360

اسکناس 5000 ريالي منتشر شده در سال 1360 با طرح بارگاه امام رضا(ع) در رو و پالايشگاه تهران در پشت اسکناس
5000 ريال / 1362

اسکناس 5000 ريالي منتشر شده در سال 1362 با طرح راهپيمايي در رو و بارگاه حضرت معصومه در پشت اسکناس
5000 ريال / 1372

اسکناس 5000 ريالي منتشر شده در سال 1372 با طرح امام خميني (ره) در رو و گل و پرنده در پشت اسکناس
10000 ريال / 1360

اسکناس 10000 ريالي منتشر شده در سال 1360 با طرح بارگاه امام رضا (ع) در رو و مجلس شوراي اسلامي در پشت اسکناس
10000 ريال / 1361

اسکناس 10000 ريالي منتشر شده در سال 1361 با طرح 22بهمن در رو و بارگاه امام رضا(ع) در پشت اسکناس
10000 ريال / 1371

اسکناس 10000 ريالي منتشر شده در سال 1371 با طرح امام خميني (ره) در رو و کوه دماوند در پشت اسکناس
20000 ريال / 1383

اسکناس 20000 ريالي منتشر شده در سال 1383 با طرح امام خميني (ره) در رو و ميدان امام اصفهان در پشت اسکناس
50000 ريال / 1385

اسکناس 50000 ريالي منتشر شده در سال 1385 با طرح امام خميني (ره) در رو و روز فناوري هسته اي در پشت اسکناس
100000 ريال / 1389

اسکناس 100000 ريالي منتشر شده در سال 1389 با طرح امام خميني (ره) در رو و آرامگاه سعدي شيرازي در پشت اسکناس
صفحه : [ 1 ]
تبليغات