با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

نظام‌هاي پرداخت
صفحه اول > نظام‌هاي پرداخت > سامانه تسويه ناخالص آني (ساتنا)
 
 معرفی و ويژگي هاي سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا)

«ساتنا» چيست؟
 
·        «ساتنا» سرآيند سامانه تسويه ناخالص آني است.
·        در اين سامانه مشتريان اين بانك در صورت تمايل به انتقال وجه به حسابهاي مورد نظر در ساير بانك ها ، نياز به داشتن حساب در بانك هاي مقصد را ندارند و مي توانند از طريق حساب خود در بانك ملي ، عمليات انتقال وجه به هر مبلغ را از طريق شعبه مبدأ انجام دهند.
·        «ساتنا» سامانه است كه به مشتريان يك بانك امكان مي دهد با مراجعه به شعب بانك خود، هر حواله اي را به هر حسابي در هر بانكي به صورت « همانروز» انجام دهند.
·        «ساتنا» جايگزين كاملي براي چكهاي رمزدار بين بانكي است كه به جاي ابزارهاي سنتي كاغذي از ارتباطات الكترونيك بين بانكي استفاده مي كند.
·        «ساتنا » مي تواند در كاهش حجم ايران چك و اسكناسهايي كه براي انتقال از يك بانك به بانك ديگر استفاده مي شوند موثر باشد.
 
ويژگي هاي «ساتنا»
·        حواله هاي «ساتنا» حداكثر تا پايان روز كاري كه مشتري درخواست داده است به حساب مقصد واريز مي شود.
·        حواله هاي «ساتنا» محدوديت جغرافيايي ندارد و در تهران و شهرستان ها يا بين شهرهاي مختلف كشور به يك نوع و با يك سرعت ( همانروز ) انجام مي شوند.
·        مشتريان براي صدور حواله هاي «ساتنايي» بايد به شعب بانك خود- كه در آن حساب دارند- مراجعه كنند.
·        خدمات «ساتنا» از طريق تحويلداري به مشتريان ارائه مي شود.
·        فعلاً‌ براي ارائه خدمات «ساتنايي» كارمزدي از مشتريان دريافت نمي شود.
·        فعلاً حواله هاي «ساتنايي» محدوديتي از نظرمبلغ ندارند. 


 روش انجام كار

جهت اين كار مشتريان با مراجعه به شعبه دارنده حساب خود در بانك ملي، فرم تقاضاي انتقال وجه از طريق ساتنا را با ذكر نام گيرنده،شماره حساب و نام دريافت كننده وجه تكميل مي كنند.
 
دستور پرداخت:
·        پذيرش درخواست حواله «ساتنايي»  تنها از طريق دستور پرداخت امكان پذير است.
·        دستور پرداخت به صورت فرم استاندارد در اختيار مشتري قرار مي گيرد.
·        اين فرم حداقل در دو نسخه ( بانك و مشتري) تنظيم مي شود.
·        دستور پرداخت توسط مشتري تنظيم و به وسيله امضاء تأييد شده و در اختيار متصدي مربوطه قرار مي گيرد.

28.gif

مفاد دستور پرداخت:
·        مشخصات كلي فرم:
-         شماره
-         تاريخ صدور دستور پرداخت
·        مشخصات هويتي درخواست كننده:
-         نام و نام خانوادگي
-         نام پدر
-         شماره شناسنامه
-         شماره ملي
-         تاريخ ومحل صدور
·        مشخصات اقامتي درخواست كننده:
-         آدرس
-         شماره تلفن
·        مشخصات انتقال:
-         تاريخ موثر انتقال
-         مبلغ( به عدد و به حروف)
-         شماره حساب انتقال دهنده
-         مشخصات هويتي انتقال گيرنده
o       نام و نام خانوادگي
-         مشخصات بانكي انتقال گيرنده
o       نام بانك مقصد
o       نام/ كد شعبه انتقال گيرنده در بانك مقصد
o       شماره حساب انتقال گيرنده
o       نوع حساب انتقال گيرنده
 
پردازش دستور پرداخت
·        متصدي شعبه پس از تكميل فرم توسط صادركننده دستور پرداخت و امضاي آن، صحت مندرجات فرم را مورد بررسي قرار مي دهد.
·        احراز هويت عيني براي تأييد مندرجات فرم الزامي است.
·        در صورت صحت مندرجات فرم و امكان برداشت از حساب، وجه مور انتقال از حساب مشتري برداشت مي شود.
·        پس از برداشت از حساب مشتري، فرم توسط متصدي مهرو امضا شده و به مشتري تسليم مي گردد. اين عمل به معني پذيرش دستور پرداخت است.
 
شرايط دستور پرداخت:
·        مشتري با امضاي دستور پرداخت، ضمن پذيرش كليه مندرجات اظهار شده بر روي آن، كليه شرايط دستور پرداخت را قبول مي نمايد.
·        مشتري با امضاي اين دستور پرداخت به بانك اجازه مي دهد تا وجه مورد انتقال را از حساب وي برداشت نمايد.
·        ابطال دستور پرداخت پس از پذيرش آن توسط بانك به هيچ وجه امكان پذير نيست.
·        استرداد وجه مورد انتقال پس از پذيرش دستور پرداخت توسط بانك به هيچ وجه امكان پذير نيست.
·        بانكي كه مشتري دستور پرداخت خود را به آن داده است متعهد است تا پايان وقت اداري روز درخواست، وجه را به بانك مقصد ارسال نمايد.
·        بانكي كه مشتري دستور پرداخت خود را به آن داده است در قبال واريز وجه به حساب ذينفع توسط بانك مقصد مسئوليتي ندارد.
·        بانك مقصد مكلف است حواله هاي دريافتي « ساتنايي» را به محض دريافت و حداكثر تا پايان وقت اداره تاريخ حواله به حساب ذينفع واريز كند.
·        مسئوليت عواقب ناشي از هر گونه خطا يا اشتباه در مندرجات فرم دستور پرداخت بر عهده صادركننده آن است.
 
برگشت دستور پرداخت
·        در صورتي كه به هر دليلي ( مسدودي حساب مقصد، اشتباه در مشخصات حساب مقصد و نظاير آن ) امكان واريز وجه به حساب ذينفع وجود نداشته باشد، بانك مقصد وجه را ظرف يك روز كاري به بانك مبدأ بر مي گرداند.
·        شعبه به محض وصول اعلاميه برگشت، موظف است وجه را به حساب وي( حسابي كه در دستور پرداخت مشخص شده است) عودت دهد.


 مزایای کلی سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا)


مزاياي سامانه :
1- در اين سامانه مشتريان اين بانك در صورت تمايل به انتقال وجه به حسابهاي مورد نظر در ساير بانك ها ، نياز به داشتن حساب در بانك هاي مقصد را ندارند و مي توانند از طريق حساب خود در بانك ملي ، عمليات انتقال وجه به هر مبلغ را از طريق شعبه مبدأ انجام دهند.
2- جهت اين كار مشتريان با مراجعه به شعبه دارنده حساب خود در بانك ملي، فرم تقاضاي انتقال وجه (دستور پرداخت) از طريق ساتنا را با ذكر نام گيرنده،شماره حساب و نام دريافت كننده وجه تكميل مي كنند.
3-  مزایای کلی سامانه تسویه ناخالص آنی براي مشتريان

 • حذف بعد ومكان
 • امنيت بالا
 • انجام كليه امور انتقال وجه از يك شعبه
 • عدم وجود سقف و كف در مبلغ مورد انتقال
 • كاهش هزينه ( عمليات ساتنا بدون كارمزد مي باشد).


توجه : براي استفاده از ساتنا مشتري فقط بايد در شعبه مبدا حساب داشته و مشخصات كامل شعبه و حساب مقصد خود را داشته باشد .
 
مزایای کلی سامانه تسویه ناخالص آنی برای اقتصاد کشور

 • این سامانه مکانیسم ایمنی را برای بانکها ایجاد می کند که می توانند با اطمینان به انتقال وجوه بپردازند.
 • انتقال وجوه در این سامانه نهایی و عیر قابل برگشت خواهند بود.
 • ایجاد نظم و انضباط مالی در انجام عملیات بین بانکی یکی ارنتایج پیاده سازی این سامانه می باشد.
 • این سامانه توانایی بانکها را در مدیریت منابع مالی خود افزایش خواهد داد.
 • بانک مرکزی با این سامانه می تواند سیاستهای پولی خود را به نحو مطلوبتری اعمال نماید.
 • توانایی بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی بازار افزایش خواهد یافت.
 • پیاده سازی این سامانه امکان استفاده از ابزارهای نوین پرداخت را فراهم می سازد.
 • این سامانه سکوئی برای بهینه سازی نظام مالی کشور خواهد بود.


 
مزاياي سيستم براي اعضاي آن

 • تسویه سریع پرداختهای بین بانکی و امکان انجام معاملات بین بانکی
 • امکان ارائه خدمات بهتر به مشتریان
 • ایجاد ارتباط پر خط (online) با سامانه تسویه تسویه ناخالص آنی از طریق تعبیه یک پایانه
 • امکان مشاهده مبادلات خود و معاملات موجود در صف انتطار (صادره از طرف عضو)
 • امکان تغییر اولویتهای دستور پرداختهای ارسالی
 • امکان ابطال دستور پرداختهای ارسالی قبل از تسویه نهایی آنها
 • ایجاد زمینه لازم جهت اشاعه تجارت الکترونیک در کشور
 • رفع لزوم نگهداری حساب فرعی (nostro account ) نزد بانکهای دیگر جهت تسویه مبادلات بین بانکی

تبليغات