با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

موزه پول

10 ريال


اسکناس 10 ريالي منتشر شده در زمان پهلوي دوم - سال 1337 با طرح سد اميرکبير (کرج) در پشت اسکناس
تبليغات