با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

موزه پول

5000 ريال


اسکناس 5000 ريالي منتشر شده در سال 1360 با طرح بارگاه امام رضا(ع) در رو و پالايشگاه تهران در پشت اسکناس
تبليغات