با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

موزه پول

10000 ريال


اسکناس 10000 ريالي منتشر شده در سال 1361 با طرح 22بهمن در رو و بارگاه امام رضا(ع) در پشت اسکناس
تبليغات