با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

موزه پول

2000 ريال


اسکناس 2000 ريالي منتشر شده در سال 1384 با طرح امام خميني (ره) در رو و کعبه در پشت اسکناس
تبليغات